Общинска администрация Ловеч / Република България

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Достъп до информация

Достъп до обществена информация 

Нормативно основание: ЗАКОН за достъп до обществена информация.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2016 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2015 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2014 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2013 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2012 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2011 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2010 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2009 г.

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Ловеч, както и форматите в които е достъпна, съгласно Приложение № 1

 

Наръчник за достъп до информация

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

 

Право на достъп имат:

  1. български граждани;
  2. чужденец или лице без гражданство;
  3. българско или чуждестранно юридическо лице

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване регистрирано на гише  в Центъра за услуги и информация на гражданите на партера в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа, съгласно чл. 10 от Наредбата за административното обслужване.


Готова бланка на заявление може да получите в Център за услуги и информация на гражданите на партера в сградата на общината или да изтеглите от ТУК

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите. - ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г.


Заплащане на разходите може да направите на касата на общината в Центъра за услуги и информация на гражданите или по банков път:
Първа инвестиционна банка ЕАД
IBAN  BG 22 FINV 9150 8416 7310 95
SWIFT BIC FINVBGSF 
КОД НА ПЛАЩАНЕ: Такса административни услуги  448007
Основание за плащането – продажба на услуги.

 

За повече информация: 
Програма Достъп до информация

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

Данни за водите в България
Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция по околна среда – национален каталог на източниците на екологична информация 
Басейнова дирекция Дунавски район

РИОСВ-Плевен 
НП „Централен Балкан”

Обратна връзка