Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Вътрешни нормативни документи

Устройствен правилник на общинска администрация Ловеч от 25.07.2017 г. (в сила от 01.08.2017 г.)

С този правилник се определят организацията на дейността и функционалните задължения на структурните звена в общинската администрация на Община Ловеч (Вътрешно нормативен документ)