Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Вътрешни нормативни документи

Устройствен правилник на общинска администрация Ловеч (в сила от 20.06.2018 г.)

С този правилник се определят организацията на дейността и функционалните задължения на структурните звена в общинската администрация на Община Ловеч (Вътрешно нормативен документ)