Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

О Б Я В Л Е Н И Е за публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 67948.500.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Соколово, общ. Ловеч

 

 

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание Заповед № 1297/08.09.2017 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №454/26.06.2017 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 67948.500.53  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Соколово, общ. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-66/01.11.2007 г. на Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, с площ 590 кв.м., адрес на поземления имот: с.Соколово, ул.“Под липите“, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при съседи: 67948.25.54, 67948.500.52, 67948.500.390, 67948.500.502, съгласно скица № 15-286603/19.06.2017 г., издадена от СГКК – гр.Ловеч и АЧОС №54828/08.06.2017 г.

Начална тръжна цена 2050,00 /две хиляди и петдесет/ лева без включен ДДС  и депозитна вноска за участие 210,00 /двеста и десет/ лева.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 28.09.2017 г. в касата на Община Ловеч.

В случай, че не се явят кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 04.10.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 03.10.2017 г. в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.