Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 2, попадащ в общински горски имот с идентификатор 43829.224.6 по кадастралната карта на с. Лисец, Община Ловеч

На основание Заповед № 1190/23.08.2017 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 407/27.04.2017 г. на Общински съвет – Ловеч и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112,  ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 50, т. 4, чл. 55, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и чл. 56, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ще се проведе на 11.09.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 2, включващ отдели, както следва: отдел 224, подотдел „у“ по ЛУП от 2015 г., попадащ в общински горски имот с идентификатор 43829.224.6 по кадастралната карта на с. Лисец, Община Ловеч.

Цена на тръжната документация за Обект № 2 е 50.00 лева без ДДС. Същата се закупува в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. от 25.08.2017 г. до 08.09.2017 г.

Място и срок за подаване на документите за участие: Всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. от 25.08.2017 г. до 08.09.2017 г. в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ в сградата на Община Ловеч.

Оглед на обекта – предмет на продажбата, може да се извърши срещу документ за закупена тръжна документация, всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. от 25.08.2017 г. до 08.09.2017 г. Разходите за огледа са за сметка на кандидата.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688306, 068/688312. Лице за контакт: инж. Илиян Хинков – Ръководител общинска горска структура – GSM 0884 70 40 08