Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ловеч Ви информира, че във връзка с подготовка на проектни предложения за прилагане мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, ИП „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, по ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 и свободен финансов ресурс, е необходимо да бъдат включени още сгради на територията на град Ловеч.

Допустими сгради за енергийно обновяване са:

  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г. в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  • многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

 

Допълнителна информация, свързана с подготовка на документацията на сдруженията на собствениците, може да получите в Община Ловеч - стая № 344 и на телефон: 068/ 688 201.