Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Покана за обществено обсъждане

ПОКАНА

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГР. ЛОВЕЧ И 34-ТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

 

Дата на провеждане на общественото обсъждане: 8 декември 2017 г. Начален час: 17:30 часа

Място на провеждане: Заседателна зала на Община Ловеч, находяща се на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска" № 22.

Целта на обсъждането е гражданите на общината и заинтересованите страни да изкажат своите мнения, да дадат предложения или изкажат становище по темата, въз основа на които Общински съвет да вземе информирано решение.

Очакваме Вашите мнения, становища и предложения до 12.00 часа на 08.12.2017 г. на електронна поща [email protected] или чрез деловодството на Община Ловеч, находящо се в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 22.

Приложение: Разработен проект на план-сметка с доклад и 5 бр. приложения.