Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Покана

 

ПОКАНА

 

В изпълнение на мерките за информация и комуникация по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“, на 11.09.2017 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ще се проведе встъпителна пресконференция.

На строителния обект, двора на ЦДГ „Радост“, на 11.09.2017 г. от 11,00 часа ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за ефективния старт на проекта.

 

 

Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловечсе осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
 
                                                                                                ДБФП № BG16RFOP001-1.020-0002-C01