Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

 

Всички заинтересувани

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, Комисията, назначена с Заповед №315/06.03.2017 г. на Кмета на Община Ловеч за разглеждане и оценка на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реализиране на мерки за информация и публичност по проекти, изпълнявани от Община Ловеч", открита с Решение №006/26.01.2017 г. и уникален номер на преписката в РОП 00169-2017-0006, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител за обособена позиция 10- „Изготвяне на рекламни материали за нуждите на Община Ловеч" и обособена позиция 11 - „Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекг „Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов", гр. Ловеч" - печатни материали тъй, като се предлагат цени в две оферти. Жребият ще бъде проведен на 10.04.2017г от 10:30 часа в залата на Общински съвет гр.Ловеч.