Общинска администрация Ловеч / Република България

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК ЦВЕТНИЦА 07, 08 и 09 април 2017 г.

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК ЦВЕТНИЦА
07, 08 и 09 април 2017 г.

 

      Пролетният празник Цветница, известен още като Връбница, е традиционен за град Ловеч. Ежегодно в дните на църковните празници Лазаровден и Цветница от края на деветнайсети век, та и до сега на пл. „Т. Кирков” се провежда панаир на художествените занаяти. В рамките на празника се организира и Регионален събор на народното творчество.

      Община Ловеч организира Цветница-2017 г. с богата фолклорна програма, която ще се представи  на две сцени – на площад „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“ и на специално изградена за празника сцена на площад „Екзарх Йосиф І“.

      Каним за участие в изложението на художествените занаяти майстори занаятчии. В рамките на празника се организира и продажба на цветя.

     На площад „Екзарх Йосиф І“ са отредени места за търговия със захарни изделия и за изграждане на шатри и маси за консумация /скара, бира/.

      На площад „Инж. Трифон Трифонов“, познат като гаров площад, гр. Ловеч ще бъдат разположени всички атракционни обекти - виенски колела, влакчета, колички, люлки и др.

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

 

      І. На площад „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“ са отредени места за разполагането на:

     - 27 шатри с размери 3 Х 3 метра за майстори занаятчии, които участват в изложението с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства.

      - 6 шатри за продажба на цветя с размери 3 Х 3 метра.

      - 3 шатри с размери 3 Х 3 метра за дейностите на Община Ловеч.

      - 5 шатри с размери 3 Х 3 метра за гости на Община Ловеч.

      1. Шатрите се осигуряват от участниците в изложението. Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените. Укрепването на шатрите да се извърши без да се нарушава настилката на площада. Всеки ползвател на площадно място се съобразява с отреденото му пространство. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.

     2. Община Ловеч отправя лична покана към майсторите, които ще участват с демонстрации на своите произведения в Пролетния празник Цветница-2017 г.

     3. Майсторите занаятчии представят пълна или частична демонстрация на процеса при създаването на своите произведения. Демонстрациите и продажбата на произведенията се извършват в палатка /шатра/ с размери 3 х 3 метра и в нея на видно място да е поставено майсторското свидетелство. Майсторите предлагат за продажба само своите произведения.

     3. В облеклото на майсторите да има елементи на народна носия.

     4. Няма да бъде толерирано поведението на майстори, които не спазват условията на организаторите: липса на елементи на народна носия в облекло във всичките дни на изложението, липса или символични демонстрации.

     5. Настаняването на площад „Тодор Кирков“ се извършва на 07.04.2017 г. /петък/ от 7:30 ч. до 10:00 ч. В определените часове за настаняване е осигурен достъпа на превозни средства на площада.

      6. Прибирането на шатрите и напускането на площада се извършва на 09.04.2017 г. /неделя/ след 19:30 ч.

      7. Всеки ползвател на площадно пространство в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

 

      ІІ. На площад „Екзарх Йосиф І“ и пешеходната зона в централната градска част са определени места за разполагането на:

      - 55 шатри за майстори занаятчии и търговци, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти с размери 3 Х 3 метра.

      - 11 шатри за продажба на цветя с размери 3 Х 3 метра.

      - 9 маси за търговия със захарни изделия с размери 2 Х 2 метра.

      - 10 шатри с площ по 50 кв.м. с маси за консумация /скара, бира/.

      1. Шатрите се осигуряват от участниците в изложението. Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените. Укрепването на шатрите да се извърши без да се нарушава настилката на площада. Всеки ползвател на площадно място се съобразява с отреденото му пространство. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.

      2. В шатрата на всеки занаятчия на видно място се поставя занаятчийското свидетелство. Предлаганите за продажба произведения на художествените занаяти трябва да отговарят на обявените в подаденото Заявление за Разрешение по чл. 56 от ЗУТ.

      3. В изложението може да участват и търговци, в чиито предмет на дейност е включено производството и продажбата на произведения на художествените занаяти. В шатрата на видно място се поставя документа, удостоверяващ правото на търговеца да предлага за продажба произведенията на художествените занаяти.

      4. Няма да бъде толерирано поведението на майстори и търговци, които не спазват условията на организаторите: наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора и не са произведения на художествените занаяти.

      5. Шатрата се ползва единствено и само от майстора, търговеца - заявител. Заявителят няма право да преотстъпва ползването на шатрата на трето лице.

      6. Собствениците на шатри и маси за консумация /скара, бира/ организират дейността си в рамките на определената площ, която задължително трябва да е покрита с настилка от изкуствена трева.

      7. Укрепването на шатрите да се извърши без да се нарушава настилката на площада.

      8. Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД. Необходимо е собствениците на шатри и маси за консумация /скара, бира/ да разполагат със собствен захранващият кабел и работещ електромер.

      9. По време на концертните програми и след 23:00 ч. не се допуска ползването на музика.

    10. Настаняването на площад „Екзарх Йосиф І“ и пешеходната зона в централната градска част се извършва на 06.04.2017 г. /четвъртък/ от 18:00 до 20:00 ч. и на 07.04.2017 г. /петък/ от 7:30 ч. до 9:00 ч. В определените часове за настаняване е осигурен достъпа на превозни средства на площада и пешеходната зона.

     11. Прибирането на шатрите и напускането на площада се извършва на 09.04.2017 г. /неделя/ след 21:30 ч.

      12. Всеки един обект, разположен на площада, трябва да разполага с касов апарат с регистрация в НАП.

     13. Всеки ползвател на площадно пространство в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

 

      ІІІ. На площад „Инж. Трифон Трифонов“ са определени места за:

      - 10 позиции за атракционни обекти - различни люлки и увеселителни съоръжения.

      - 8 позиции са отредени за стрелбища- 5 Х 3 метра.

      - 61 маси за търговия – 2 Х 2 метра.

      1. Оборудването, необходимо на атракционните обекти, се осигурява от участниците.

      2. Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД.

      3. Монтирането и укрепването на съоръженията да се извърши без да се нарушава настилката на площада.

      4. Молби за участие с атракционни обекти могат да подават само членове на „Сдружение на собствениците на атракционни съоръжения в България“

      5. Всеки един обект, разположен на площада, трябва да разполага с касов апарат с регистрация в НАП.     

      6. След 23:00 ч. не се допуска озвучаването на обектите с музика.

      7. Всеки ползвател на площадно пространство в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, ТАКСИ И СРОКОВЕ ЗА УЧАСТИЕ:

 

         За участие в изложението на Пролетния празник Цветница в гр. Ловеч са необходими следните документи:

      - Заявление за издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти /павилиони маси и др./ по чл. 56 от ЗУТ - подава се от всички участници в изложението.

      - В Заявлението участниците описват необходимостта от включване към електрическо захранване и заплащат цената на електрическото потребление.

      - Майсторите занаятчии представят ксерокопие на майсторско свидетелство или диплома за завършено образование.

      За участие в изложението на Пролетния празник Цветница в гр. Ловеч се заплащат следните такси:

      - Майсторите занаятчии, които участват с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства на пл. „Т. Кирков“, заплащат такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ в размер на 30.00 лв. и такса по чл. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч по 1.50 лв. на квадратен метър на ден.

      - Майсторите занаятчии и търговците, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти на пл. „Екзарх Йосиф І“, заплащат такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ в размер на 30.00 лв. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч по 3.00 лв. на квадратен метър на ден.

      - За участие в изложението с шатри за продажба на цветя, маси за търговия със захарни изделия и с шатри и маси за консумация /скара, бира/ се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ в размер на 30.00 лв. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч по 3.00 лв. на квадратен метър на ден.

      - За участие на атракционни обекти, стрелбища и маси за търговия на площад „Инж. Трифон Трифонов“ се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ в размер на 30.00 лв. и такса по чл. 27 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч по 1.00 лв. на квадратен метър на ден за атракционните обекти.  Масите за търговия се таксуват по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч по 3.00 лв. на квадратен метър на ден.

      - Молбите за участие на атракционни обекти да са придружени от копие на актуален паспорт на съоръжението и придружаващите го сертификати, както и копие на документ, удостоверяващ членство в „Сдружение на собствениците на атракционни съоръжения в България“.

 

      Попълнените документи се представят в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

      Таксите се заплащат в касата на Центъра за услуги и информация на гражданите.

      Представянето на попълнените документи и заплащането на таксите се извършва в периода

06.03.2017 г. – 10.03.2017 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч. при спазване на определения график:

      - 06.03.2017 г. – Заявления за разполагане на шатри и маси за консумация /скара, бира/ и маси за захарни изделия.

      - 07.03.2017 г. – Заявления за разполагане на атракционни обекти, стрелбища и маси за търговия на площад „Инж.Трифон Трифонов“.

      - 09. 03.2017 г. – Заявления от майстори и търговци, предлагащи за продажба произведения на художествените занаяти.

      - 10.03.2017 г. – Заявления от майстори занаятчии с демонстрации и заявления за продажба на цветя.

 

Бланката на Заявление за Разрешение по чл. 56 от ЗУТ може да се получи в Центъра за услуги и информация на гражданите или може да се изтегли тук