Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Телефонен указател

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ 2017 г.

Структурни звена и длъжностни наименования

Име, презиме, фамилия

фиксирани телефони

ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

Кмет

Корнелия Добрева Маринова

068 688222

068 601260

Мл.експерт "Административно обслужване и деловодство" 

Надя Николаева Стоянова

068 688222

068 601260

факс

068 601261

Зам.кмет общинска собственост, икономическа политика и местни приходи

Цветан Борисов Георгиев

068 688234

068 601280

Мл.експерт"Административно обслужване и деловодство" 

Миглена Валентинова Тодорова

068 688233

Зам.кмет строителство, архитектура, градоустройство и екология

Даниел Николаев Колев

068 688245

068 601372

Зам.кмет образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности

Венцислав Маринов Христов

068 688260

068 603202

Мл.експерт "Административно обслужване и деловодство" 

Невена Валериева Влаева

068 688244

068 601270

Секретар

Даниела Минкова Цанова

068 688255

068 601370

Гл.специалист "Административно обслужване и деловодство" 

Катя Ботева Николова

068 688256

Главен архитект

арх. Минчо Колев Петков

068 688277

068 601271

Гл.специалист ЗРКИ

Велислава Василева Иванова

068 688311

Звено "Вътрешен одит"

Ръководител звено "Вътрешен одит"

Бонка Цветанова Вашева

068 688232

068 601295

Вътрешен одитор

Камелия Димитрова Иванчева

068 688232

068 601295

Отдел "Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол"

Началник отдел

Виолета Георгиева Петкова

068 688269

Гл.експерт "Връзки с обществеността и медийна политика"

Цветан Съев Тодоров

068 688315

Мл.експерт "Международни културни и иконом.отношения"

   

Юрисконсулт

Николай Цветанов Буровски

068 688385

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ :

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

Директор  

инж.Тони Михайлов Паричев

068 688224

068 601258

Гл. експерт "Преглед и подготовка на административната документация" Данча Лазарова Пенчева

068 688281

068 601262

Гл.експерт "Административно обслужване и местно самоуправление"

Дарина Иванова Атанасова

068 688377

068 601264

Гл.експерт "Човешки ресурси" 

Стела Веселинова Дончева

068 688283

Гл.експерт "Човешки ресурси" 

Весела Рачева Тутекова

068 688283

Главен юрисконсулт

Ива Росенова Христова

068 688385

Гл.експерт "Инф.осигуряване, техологии и инф.сигурност"

Николай Илиев Саев

068 688220

068 601305

Юрисконсулт 

Пламена Петрова Чобанова

068 688385

Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

Катя Николова Димитрова

068 688382

Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство" 

Мария Тодорова Коларова

068 688375

Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство" 

Павлина Иванова Шишкова

068 688312

Ст.експерт "Човешки ресурси"

Магдалена Цанкова Мишева

068 688283

Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

Иваничка Вълчева Симеонова 068 688240

Ст.експерт "Инф.осигуряване, техологии и инф.сигурност"

Емил Ивайлов Методиев 068 688202

Мл.експерт "Административно обслужване и деловодство"

Иваничка Лазарова  Иванова 068 688384

Мл.експерт "Човешки ресурси"

Лидия Тодорова Илиева 068 688283

Мл.експерт "Инф.осигуряване, техологии и инф.сигурност"

Станислав Петков Петков

068 688220

068 601305

Гл.спец."Административно обслужване и деловодство"

Елка Панова Тодорова 068 688383

Гл.спец."Административно обслужване, деловодство и архив"

Тинка Великова Кочева 068 688381

 

Отдел "Административно осигуряване на Общински съвет"

Началник отдел

Елена Дончева Пиронкова

068 688289

Мл.експерт "Административно осигуряване на общинския съвет"

Ирена Димитрова Минчева

068 688289

Мл.експерт "Административно осигуряване на общинския съвет"

Румяна Христова Иванова

068 688266

068 601266

факс: 068 604396

 

Отдел  "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Началник отдел

Ива Евгениева Гетова

068 688282

068 601263

Ст.експерт "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

Венета Иванчова Цанова

068 688287

Ст.експерт "Гражд .регистрация и админ. обслужване"

Ана Михайлова Маринова

068 688284

Гл.специалист "Административно обслужване и гражд. състояние"

Соня Петкова Димитрова

068 688286

Гл. специалист "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

Таня Цанкова Иванова

068 688286

Гл. специалист "Гражданско състояние"

Вержиния Маринова Стойкова

 

Гл.специалист АО Владиня

Даринка Ангелова Димитрова

06925 2232

Гл.специалист АО Горан

Поля Иванова Христова

06923 2233

Гл.специалист АО Деветаки

Генка Георгиева Митева

06924 1275

Гл.специалист АО Казачево

Павлинка Стефанова Ичева

06924 3320

Гл.специалист АО Дренов

Даринка Ангелова Димитрова

06918 2322

Гл.специалист АО Йоглав

Поля Иванова Христова

06924 1363

Гл.специалист АО Умаревци

Десислава Стефкова Венкова

06927 2231

Гл.специалист АО Пресяка

Петя Стоянова Ганева

06924 22320

Гл.специалист АО Смочан

Веселка Йорданова Иванова

06915 2222

Специалист АО Чавдарци

 

06946 2273

Гл.специалист АО Хлевене

Юлия Мильова Мустафова

06924 0323

 

Отдел "Счетоводен"

Началник отдел

Дария Недкова Иванова

068 688252

068 601285

Ст.счетоводител

Поля Трифонова Стойкова

068 688259

Ст.счетоводител

Милена Докова Пейкова

068 688288

Ст.счетоводител

Иваничка Иванова Енчева

068 688259

Ст.счетоводител

Миглена Радославова Стефанова

068 688288

Счетоводител

Габриела Антонова Арсова

068 688250

Ст.счетоводител

Светлана Ст. Хубавенкова

068 688254

Ст.счетоводител 

Любомира Атанасова Величкова

068 688247

Ст.счетоводител

Йордан Петков Гачевски

068 688250

Мл.експерт "Материално-техническа база"

Петя Владимирова Александрова

068 688313

Ст.експерт "Касови операции"

Бисерка Илиева Христова

068 688253

Касиер

Нели Борисова Чикова

068 688257

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ:

Дирекция "Местни приходи"

Директор

Христо Тотев Тотев

068 688301

Гл.експерт "Контрол неданъчни приходи"

Веско Цанков Бренишки

068 688303

Гл.експерт "Местни приходи"

Росица Павлинова Конова

068 688309

Инспектор МДТ

Зюлфие Ахмед Кара

068 688310

Инспектор МДТ

Милтен Миков Чолаков

068 688308

Ст.експерт "Събиране приходи по бюджета"

Поля Миткова Цанова

068 688302

Ст.счетоводител

Наталия Тодорова Ангелова

068 688302

Ст.счетоводител

Мирослава Цветанова Танова

068 688309

Инспектор МДТ

Мариета Найденова Дачева

068 688308

Гл.специалист "Данъчни приходи"

Милена Димитрова Христова

068 688305

Гл.специалист "Данъчни приходи"

Марияна Иванова Стоянова

068 688305

Гл.специалист "Данъчни приходи"

Детелин Христофоров Димитров

068 688305

Ст. инспектор "КСПОБ"

Валентина Иванова Ботева  

Ст. инспектор "КСПОБ"

Димитър Иванов Димитров  

 

Дирекция "Икономическа политика и бюджет"

Директор

Найден Николаев Вълчев

068 688242

068 601282

Отдел "Икономически дейности и бюджет"

Началник отдел

Десислава Кънчева Иванова

068 688216

Гл.експерт "Финанси и бюджет"

Надя Георгиева Станчева

068 688249

Гл.експерт "Вътрешно финансов контрол"

София Георгиева Топалова

068 688249

Гл.експерт"Финанси и бюджет"

Стефка Маринова Заекова

068 688296

Гл.експерт "Капиталови разходи"

Искра Дочева Цанкова

068 688216

Гл.експерт" Икономически дейности"

Данаил Вълов Петков

068 688336

Отдел "Общинска собственост"

Началник отдел

Иваничка Христова Иванова

068 688323

068 601283

Гл.експерт "Общинска  собственост"

Илиян Иванов Стоянов

068 688237

Гл.експерт "Общинска собственост"

Ценко Додев Карабов

068 688264

Ст.експерт "Гори, селскост. политика и земеделие"

Таня Колева Иванова

068 688228

Ст.експерт "Гори, селскост. политика и земеделие"

Митко Ангелов Митев

068 688336

Мл.експерт "Общинска собственост"

Юлия Евгениева Петрова

068 688206

Гл.специалист "Общински имоти"

Вергиния Иванова Чалова

068 688228

Гл.специалист "Жилищно настаняване"

Ваня Алексиева Пенчева

068 688238

Гл.специалист "Общинска собственост и приватизация"

Венелина Иванова Плугова

068 688226

Отдел "Разходване на средства и контрол"

Началник отдел

 

068 688280

Гл.експерт "Обществени поръчки"

Таня Михалева Иванова

068 688251

Ст.експерт "Обществени поръчки"

Петя Йорданова Иванова

068 688294

Гл.експерт "Обществени поръчки"

Пламена Колева Попска

068 688294

Юрисконсулт

Весела Генкова Стафунска

068 688251

Юрисконсулт

Христо Бончев Христов

068 688280

Мл.експерт "Обществени поръчки"

Лилия Асенова Попова

068 688251

 

Дирекция "Техническа инфраструктура и околна среда"

Директор

Николай Кръстев Стоянов

068 688278

Гл.експерт "Сгради и съоръжения"

Детелин Димитров Събев

068 688267

Гл.експерт "В и К инфраструктура"

Юлия Дончева Тотева

068 688270

Гл.експерт "Линейна инфраструктура и енергийна ефективност"

Деница Илиева Зоркова

068 688372

Ст.експерт "Околна среда"

Георги Стефанов Нинов

068 688205

Ст. експерт  "Зелена система"

Георги Митков Бочев 068 688262

Мл.експерт "Технически архив"

Лилия Димитрова Любенова 068 688325

Гл.специалист "Сгради и съоръжения"

Живко Стефанов Йорданов

068 688267

Гл. специалист "Инвестиционно проектиране"

Стела Димитрова Добрева

068 688298

 

Дирекция "Устройство на територията"

Директор

   

Гл.експерт "Контрол на строителството", ИД Директор Дирекция "Устройство на територията"

арх. Даниела Тихомирова Златанова

068 688391

Гл.експерт "Устройствено планиране и инвестиционно проектиране"

Атанас Рачев Вълев

068 688321

Гл.експерт "Регулация и вертикална планировка"

 

068 688210

Гл.експерт "Контрол по строителството"

Ерма Зашева Северинова 068 688272

Гл.експерт "Геодезия"

Мартин Станиславов Добревски 068 688268

Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

Величка Иванова Петрова 068 688263

Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

Светла Димитрова Гъркова 068 688265

Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

Юлка Николаева Иванова

068 688263

Специалист "Регулация и вертикална планировка"

Цветан Тодоров Тодоров 068 688268
Специалист "Контрол на строителството" Петър Веселинов Петков 068 688272

 

Дирекция "Образование, здравеопазване, култура и туризъм"

Директор

д-р Димитър Георгиев Димитров

068 688200

Отдел "Образование, култура, вероизповедания, туризъм"

Началник отдел

Димитринка Николаева Дренска

068 688291

068 601361

Гл.експерт "Средно образование"

Пламен Митев Митев

068 688293

Гл.експерт "Образователна интеграция и предучилищно образование"

Геновева Стратева Иванова

068 688243

Гл.експерт "Културно наследство и културни институти"

Владимир Николаев Винев

068 688299

Гл.експерт "Туризъм"

Евдокия Георгиева Попова

068 688246

Гл.експерт "Туристически маркетинг"

Светлана Ванева Христова

068 688246

Мл.експерт "Култура"

Дария Дончева Дончева

068 688292

Мл.експерт "Рекламно-туристически дейности"

Станислав Валентинов Стойчев

068 688295

Мл.експерт "Читалища, художествена самодейност и вероизповедания"

Ирина Цветанова Илиева 068 688299

Отдел "Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт"

Началник отдел

Мая Маринова Василева

068 688389

Гл.експерт "Медико-социални дейности"

Катя Маринова Колева

068 688230

Гл.експерт "Методология и организация на социалните услуги"

Анна Христова Костадинова

068 688230

Гл.експерт "Стопански и финансов контрол"

Геновева Тодорова Бързашка

068 688367

Гл.експерт "Младежки дейности и спорт"

Иван Тошев Иванов

068 688370

Ст.експерт "Заетост и социално включване"

Даниела Антонова Даскалова

068 688227

Секретар на МКБППМН

Даниела Нинова Данова

068 688297

Мл.експерт "Социални дейности"

Цветлена Илиянова Илиева

068 688367

Мл.експерт "Организация и контрол на храненето"

Грета Нешкова Райнова

068 688370

Главен счетоводител Надя Павлова Качамакова

068 688231

068 601412

Ст.счетоводител

Дафинка Петрова Данева 068 688231

Ст.счетоводител

Росица Петрова Христова

068 688235

Ст.счетоводител

Боряна Стоянова Ботева 068 688235

Касиер

Ирена Петрова Маринова 068 688236

 

Дирекция "Проекти,  програми и инвестиции"

Директор Мариета Мирославова Бахова

068 688248

068 601272

Отдел "Стратегическо планиране и програмиране"

Началник отдел

Веселина Първанова Нановска 068 688217

Гл.експерт "Стратегическо планиране"

Марияна Христова Йочева

068 688201

Гл.експерт "Подготовка на проектни предложения"

Събина Петьова Миленска - Иванова

068 688276

Гл.експерт "Подготовка на проектни предложения"

Десислава Радославова Йорданова

068 688201

Гл.експерт "Подготовка и публичност на проекти"

Нора Пламенова Петкова

068 688201

Мл.експерт "Планове и програми"

 

 

Отдел "Мониторинг и устойчивост на проекти"

Началник отдел

Петър Данаилов Деков

068 688214

Гл.експерт "Мониторинг и нередности"

Георги Богданов Братоев

068 688203

Гл.експерт "Мониторинг и устойчивост"

Цветелин Веселинов Лишев

068 688276

Гл.експерт "Финансово управление"

Диана Димитрова Вълкова

068 688203

Ст.експерт "Мониторинг"

 

068 688229

Мл.експерт "Мониторинг и устойчивост"

Елена Диянова Златева

068 688229

 
Отдел "Контрол и сигурност"
Началник отдел Цветелин Величков Калчев 068 601365
Гл.експерт "Защита при бедствия и безопасност на движението" Петър Данаилов Деков 068 688300
Гл.експерт "Контрол и сигурност" Даниела Станчева Кузманова 068 601365
 
Общинска Горска структура
Ръководител ОГС    
Гл.специалист "Горско стопанство" Искрен Петров Савчев 068 688306
Специалист "Горско стопанство" Петко Цветанов Петков 068 688306
 
Общинско радио
Ръководител Никола Колев Николов 068 688347
Репортер - журналист Мариана Пенчева Дончева 068 688347
Звукооператор Петър Илиев Недялков 068 688347
 
Други дейности по икономика
Ст.експерт "Организация обслужващи дейности" Цветослав Стефанов Христов 068 688321
Шофьори   068 688273
Чистачки   068 688314
 
Комунална дейност
Управител Валентин Йорданов Пенчев  
 

КМЕТСТВА:

Александрово

 

 

Кмет 

Красимир Вълев Кръстев

06942 2000

Гл.специалист АФО

Снежана Стефчева Неделчева

06942 2141

06942 2230

Абланица

 

 

Кмет

Младен Петков Цонев

06921 2233

Баховица

 

 

Кмет

Калин Петков Кръстев

06912 2233

Гл.специалист АФО

Емилия Валериева Иванова

06912 2372

Българене

 

 

Кмет

Тодорка Димитрова Славчева

06917 2234

Владиня

 

 

Кмет

Тодор Ангелов Тодоров

06925 2232

Горан

 

 

Кмет

Надежда Кунчева Петкова

06923 2233

Горно Павликени

 

 

Кмет

Тинка Иванова Пушкова

06926 2232

Дойренци

 

 

Кмет

Мариана Дичева Хитова

06924 9231

Гл.специалист АФО

Венета Иванова Йорданова

06924 9420

Дренов

 

 

Кметски наместник

Светлана Георгиева Недялкова

06918 2322

Йоглав

 

 

Кмет

Ирена Влад. Георгиева

06924 1363

Казачево

 

 

Кмет

Иван Димитров Диков

06924 3320

Къкрина

 

 

Кмет

Иваничка Димитрова Станчева

06928 233

Лисец

 

 

Кмет

Пламен Иванов Върбановски

06911 2500

Гл.специалист АФО

Анелия Маринова Петкова

06911 2550

Малиново

 

 

Кмет

Ибрахим Ахмедов Абдиев

06910 2225

Гл.специалист АФО

Къймет Мехмедова Делиеминова

06910 2234

Пресяка

 

 

Кмет

Валентина Ник. Цвяткова

06924 2320

Радювене

 

 

Кмет

Венцеслав Бориславов Банчев

06929 2383

Гл.специалист АФО

Гергана Минчева Минчева

06929 2235

Скобелево

 

 

Кмет

Милянка Лазарова Петкова

06924 8230

Славяни

 

 

Кмет

Петко Георгиев Петков

06913 2232

Гл.специалист АФО

Петя Цанкова Стоянова

06913 2432

Слатина

 

 

Кмет

Ваня Василева Стоянова

06919 2232

Гл.специалист АФО

Валентина Александрова Стоянова

06919 2318

Смочан

 

 

Кмет

Юлия Димитрова Несторова

06915 2222

Умаревци

 

 

Кмет

Виктория Руменова Маринова

06927 2231

Хлевене

 

 

Кмет

Лачо Митев Йорданов

06924 0323

Чавдарци

 

 

Кмет

Красимира Атанасова Бинакова

06946 2273

НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

Брестово

 

 

Км.наместник

Радинка Иванова Тотева

06916 2266

Гостиня

 

 

Км.наместник

Илианка Цанева Колева

069247 232

Деветаки

 

 

Км.наместник

Георги Христов Цонев

069241 275

Дъбрава

 

 

Км.наместник

Иван Николов Джуров

06910 2316

Изворче

 

 

Км.наместник

Красимир Борисов Ганков

068 601309

Лешница

 

 

Км.наместник

Дамян Неделчев Дамянов

06922 2228

Прелом

 

 

Км.наместник

Васко Павлов Панков

06910 2353

Сливек

 

 

Км.наместник

Васко Павлов Панков

06914 2232

Соколово

 

 

Км.наместник

Милчо Стоянов Маринов

06937 2232

Стефаново

 

 

Км.наместник

Иван Николов Джуров

06910 2343

Тепава

 

 

Км.наместник

Стефан Мишев Нейков

069244 230