Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви


29-08-2014   Обявление
Със заповед №1050/28.08.2014 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 23.09.2014 г. от 14.30 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот: стоматологичен кабинет с площ 13 кв.м. и общи части с площ 3 кв.м., находящ се в „Здравна служба” – самостоятелен обект с идентификатор 69523.524.636.1.2 на втори етаж в триетажна, масивна сграда №1, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 69523.524.636 по кадастралната карта на с. Радювене, община Ловеч, актувана с АЧОС №53999/19.12.2013 г., за оказване на първична стоматологична помощ.

29-08-2014   Обявление
Със заповед №1051/28.08.2014 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 23.09.2014 г. от 15.00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот: лекарски кабинет с площ 13 кв.м. и общи части с площ 25 кв.м, находящ се в сградата на „Здравна служба” с. Дренов, община Ловеч, актувана с АОС №51443/09.03.2000 г., за оказване на първична извънболнична медицинска помощ.

29-08-2014   Обявление
Със заповед №1049/28.08.2014 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 23.09.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на помещение с площ от 10 кв.м., находящо се в имот, публична общинска собственост – Кметство-самостоятелен обект с идентификатор 58308.180.407.1.4 на II-ри етаж в двуетажна, масивна сграда №1 „Кметство-поща-магазин-здравна служба”, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 58308.180.407 по Кадастралната карта на с. Пресяка, община Ловеч, актуван с АПОС №53311/13.03.2012 г., за офис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu


Туристически 3D портал


  

  

 

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276