Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

23-04-2014 - Община Ловеч ще почиства четири участъка в града в кампанията на 26 април
Раздаването на чували започва утре, извозването на събрания отпадък – от „Еко“ ЕАД след предварителна заявка      
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

23-04-2014   Обявление
Със заповед №388/23.04.2014 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 13.05.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 43952.505.103 по КК на гр. Ловеч, с площ от 1000 кв.м., оказан в скица №04-246/17.04.2014 г. на Община Ловеч, находящ се в гр. Ловеч, ж.к. Източна промишлена зона, ул. „Хан Кубрат”, актуван с АОЧС №52870/09.06.2008 г., за срок до започване реализацията на проект по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”, но не по-дълъг от 10 (десет) години, за спортна дейност.

16-04-2014   Обявление
На основание Заповед №359/16.04.2014 г. на Кмета на Община–Ловеч в изпълнение на Решение №738/28.04.2011 г. на Общински съвет-Ловеч ще се проведе на 08.05.2014 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.516.179 по Кадастралната карта на гр. Ловеч и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със Заповед КД-14-11-543/09.11.2010 г. на началника на СГКК-Ловеч с площ от 746 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за жилищни нужди, при съседи: 43952.516.180, 43952.516.166 и 43952.516.178 по КК на гр. Ловеч, актуван с АЧОС №53151/14.02.2011 г., идентичен с УПИ І от кв. 252 по ПУП на кв. ,,Дръстене”, гр. Ловеч, отреден ,,за жилищни нужди”.

04-04-2014   търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски имоти с идентификатори 67948.33.2 и 67948.31.5 по кадастралната карта на с. Соколово, община Ловеч, попадащи последователно в отдели, както следва: 1037 „в1” и 1037 „г1” по ЛУП от 2004 г. на ТП „ДГС Ловеч” и общински горски имот с идентификатор 43829.225.15 по кадастралната карта на с. Лисец, община Ловеч, попадащ в отдел 17 „х” по ЛУП от 2004 г. на ТП „ДГС Ловеч” – Обект № 2

04-04-2014   открит конкурс за възлагане на дейност с предмет – добив /сеч, извоз, товарене, разтоварване
открит конкурс за възлагане на дейност с предмет – добив /сеч, извоз, товарене, разтоварване и транспорт/ на дървесина: за Обект № 1, включващ имоти, както следва: общински горски имот с идентификатор 21823.258.47, попадащ в отдел 309, подотдели „ж” и „з” и общински горски имот с идентификатор 21823.259.39, попадащ в отдел 305, подотдел „д”, по кадастралната карта на с. Дойренци, по ЛУП от 2004 г. на ТП „ДГС-Ловеч” и общински горски имот с идентификатор 34093.122.13, по кадастралната карта на с. Йоглав, попадащ в отдел 318, подотдел „з” по ЛУП 2004 г. на ТП „ДГС-Ловеч”, на територията на община Ловеч

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet MenuТуристически 3D портал