Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

28-04-2016   ОБЯВЛЕНИЕ
Разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в населените места на територията на община Ловеч

20-04-2016   КОНСТАТИВЕН_АКТ 6 за 45 бр_Кабели кв. Здравец
На 13.04.2016 г. и на 14.04.2016 г., на основание Заповед №572/30.03.2016 г. на Кмета на Община Ловеч за осъществяване на контрол по чл. 223, ал. 2 от Закона по устройство на територията (ЗУТ), за наличие на незаконно монтирани въздушно кабелни електронно съобщителни линии и мрежи на територията на ж.к. „Здравец”, гр. Ловеч, относно спазване на законовите изисквания на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №35/30.11.2012г. „За правилата и нормите за проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура”, комисия в състав: Председател: инж. Атанас Вълев – Главен експерт КС, Дирекция УТ, Община Ловеч; и членове: 1. инж. Деница Зоркова – Главен експерт ТИ, Дирекция УТ, Община Ловеч; 2. Цветослав Стефанов Христов – Младши експерт ТИ, Дирекция УТ, Община Ловеч, в присъствието на представители на: „БТК“ ЕАД, „ПЛАДИ КОМПЮТЪРС” ООД, „ОРБИТАЛ” ЕООД, „БЛИЗУ МЕДИЯ ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД, „ЛОВЕЧ СПРИНТ” ООД и на „НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ” ЕООД, извърши на място административен контрол по устройство на територията за наличие на строежи „Въздушни кабелни електронно съобщителни линии и мрежи” на територията на ж.к. „Здравец”, гр. Ловеч, относно тяхната законност, съгласно чл. 225, ал. 2 от ЗУТ, чл. 286, ал. 2 от ЗЕС и § 13 от ПРЗ на ЗЕС.

13-04-2016   КОНСТАТИВЕН_АКТ 5 за 9 бр_Кабели Червен бряг
На 06.04.2016 г. и на 07.04.2016 г., на основание Заповед №561/29.03.2016 г. на Кмета на Община Ловеч за осъществяване на контрол по чл. 223, ал. 2 от Закона по устройство на територията(ЗУТ), за наличие на незаконно въздушно монтирани кабелни електронно съобщителни линии и мрежи на територията на ж.к. „Червен бряг”, гр. Ловеч, относно спазване на законовите изисквания на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №35/30.11.2012 г. „За правилата и нормите за проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура”, работна група в състав: 1. инж. Атанас Вълев – Главен експерт КС, Дирекция УТ, Община Ловеч; 2. Цветослав Стефанов Христов– Младши експерт ТИ, Дирекция УТ, Община Ловеч в присъствието на представители на: БТК-АД; „ПЛАДИ КОМПЮТЪРС”, „ОРБИТАЛ” ЕООД; „БЛИЗУ МЕДИЯ ЕНД БРОУБЕНТ”ЕАД; „ЛОВЕЧ СПРИНТ”ООД и на „НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ” ООД, извърши на място административен контрол по устройство на територията за наличие на строежи „Въздушни кабелни електронно съобщителни линии и мрежи” на територията на ж.к. „Червен бряг”, гр. Ловеч, относно тяхната законност, съгласно чл.225, ал.2 от ЗУТ, чл. 286, ал. 2 от ЗЕС и § 13 от ПРЗ на ЗЕС

11-04-2016   ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол от 06.04.2016 г. от проведено общо събрание на населението на с.Александрово, Община Ловеч, съгласно чл.57, ал.1, т.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Заповед №4 от 18.03.2016 г. на кмета на кметство Александрово.

 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276

 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Телефон за информация

в Община Ловеч: 

068 /688 211


Туристически 3D портал