Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

09-02-2016   ОБЯВЛЕНИЕ
Община Ловеч - Отдел „Устройствено планиране и контрол”, съобщава на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 2 от 15.01.2016г. за обект: „Нискоетажна еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване (гараж) и плътна ограда с височина до 2м, разположена изцяло в собствен имот“.Местонахождение: В поземлен имот с идентификатор 21823.262.212, УПИ ХVII-212 от кв. 27 по плана на с. Дойренци, Община Ловеч. Възложител: „ЕКСПА-АГРО“ ЕООД – гр. Ловеч

02-02-2016   КОНСТАТИВЕН АКТ № 4 / 20.01.2016 г. по чл.57а, ал.2 от ЗУТ и чл.29, ал.1 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти
На 20.01.2016 г. длъжностните лица, назначени със Заповед №1690/23.11.2015 г. за ивършване контрол по строителството в администрацията по чл.223, ал.2 от ЗУТ са извършили проврка във връзка с жалба с вх. № 9400-078/18.02.2016 г.

02-02-2016   КОНСТАТИВЕН АКТ № 3 / 20.01.2016 г. по чл.57а, ал.2 от ЗУТ и чл.29, ал.1 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти
На 20.01.2016 г. длъжностните лица, назначени със Заповед №1690/23.11.2015 г. за ивършване контрол по строителството в администрацията по чл.223, ал.2 от ЗУТ са извършили проврка във връзка с жалба с вх. № 9400-078/18.02.2016 г.

15-01-2016   СЪОБЩЕНИЕ
Община Ловеч Ви уведомява че на 21.01.2016 г. от 17,00 ч. в зала 109 на Дом „Преслав“ на ул.“Търговска“ №24 в гр.Ловеч ще се проведе информационна среща с гражданите на град Ловеч. Ще се представят възможностите за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, които не попадат в обхвата на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради и ще бъдат финансирани по ОПРР 2014-2020г.

 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Водещите новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч
ОБЯВЛЕНИЕ
за двама социални работници по проект "Приеми ме 2015"- удължаване на процедурата
ОБЯВЛЕНИЕ
за двама социални работници по проект „Приеми ме 2015”
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА
Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на: ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2016 ГОДИНА
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276

 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet MenuТелефон за информация

в Община Ловеч: 

068 /688 211


Туристически 3D портал