Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

08-10-2015   Съобщение
На основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 1480/05.10.2015 г. на Кмета на Общината е одобрен: Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за новообразуван урегулиран поземлен имот ІV-517.666 в местност „Липака”, гр. Ловеч, с което за цитирания новообразуван имот се обособява урегулиран поземлен имот ІV-517.666. Възложител: „Булит импекс” ООД В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл.215, ал.1 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Кмета на Община Ловеч до Административен съд.

05-10-2015   Съобщение ПУП-ПРЗ за новообразуван урегулиран поземлен имот ІV-517.666 в местност „Липака” гр. Ловеч
Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за новообразуван урегулиран поземлен имот ІV-517.666 в местност „Липака”, гр. Ловеч, с което за цитирания новообразуван имот се обособява урегулиран поземлен имот ІV-517.666.

01-10-2015   ОБЯВЛЕНИЕ за публичен търг
с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински имот: Заведение за хранене и развлечение „Вароша”


 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Водещите новини

Програма „Здраве за всички”
Диагностиката и консултантската дейност се извърши от д-р Любомир Дамянов - от „Медицински център за човешка репродукция" ООД - София и председател на Асоциация на българските акушер-гинеколози в България.
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276

 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Телефон за информация

в Община Ловеч: 

068 /688 211


Туристически 3D портал