Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви


27-08-2015   О Б Я В Л Е Н И Е
Със заповед №1284/26.08.2015 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 14.09.2015 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имот: кабинет №7 с площ 15,95 кв.м. и общи части с площ 10,13 кв.м., находящ се на втори етаж в сграда с идентификатор 43952.513.9517.3 – Бивша стоматологична поликлиника

20-08-2015   Обявление
На основание Заповед №1239/20.08.2015 г. на Кмета на Община–Ловеч, в изпълнение на Решение №1003/23.07.2015 г. на Общински съвет-Ловеч, ще се проведат на 08.09.2015 г. в заседателната зала на Община-Ловеч, публични търгове с тайно наддаване за продажби на моторни превозни средства и огнеупорна каса частна общинска собственост, находящи се в складовата база на Община Ловеч „Опитно поле”, в Зоопарк-Ловеч и в кметство Сливек

13-07-2015   Обявление
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава, че с Решение № 979/25.06.2015 г. на Общински съвет- Ловеч е допуснато: Изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за улица с цел осигуряване на транспортен достъп до у.п.и.ІV от кв. 102 по плана на с. Александрово, общ. Ловеч.

 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Водещите новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч
Указ №162 от 10.08.2015 г. на Президента на Република България
за насрочване на избори за общински съветници и кметове (обнародван в Д.в. бр.61 от 11.08.2015 г.)
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276

 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Телефон за информация

в Община Ловеч: 

068 /688 211


Туристически 3D портал