Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

25-07-2014   Обявление
Със заповед №860/25.07.2014 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 13.08.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от незастроен поземлен имот-публична общинска собственост, с площ от 103 кв.м., съгласно скица №04-391/09.06.2014 г. на Община Ловеч, ведно с находящата се в източната страна на имота подпорна стена на пътя за парк „Стратеш”, с идентификатор на имота 43952.515.458 по Кадастрална карта на гр. Ловеч, находящ се в кв. „Вароша”, ул. „Васил Левски”, УПИ I-458 в кв. 202 по ПУП-ПРЗ на гр. Ловеч-кв. „Вароша”, актуван с АПОС №53327/15.03.2012 г., за срок до реализацията на подробния устройствен план за имота, но не по-дълъг от 10 (десет) години, за осъществяване на спортна дейност – монтиране на временно съоръжение-изкуствена катерачна стена.

17-07-2014   Конкурс за избор на експерт ИОУ в ОИЦ гр. Ловеч
Конкурс за избор на експерт Информационно обслужване и услуги в Областен Информационен Център гр. Ловеч

17-07-2014   Конкурс за избор на Управител в ОИЦ гр. Ловеч
Конкурс за избор на Управител в Областен Информационен Център гр. Ловеч


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet MenuТуристически 3D портал


  

  

 

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276