Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

30-06-2016   КОНСТАТИВЕН АКТ
КОНСТАТИВЕН АКТ № 10/28.06.2016 г. по чл. 224а, ал. 5 и чл.225а, ал.2 от ЗУТ На 20.04.2016 г., от 11.30 часа е извършен административен контрол по строителството на място от длъжностни лица при Община Ловеч на основание чл. 223, ал 2 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), Заповед № 563/29.03.2016 г. и Заповед № 570/30.03.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, във връзка с жалба вх. №70 00-451/13.04.2016 г., относно установяване законността на посочените в жалбата въздушни трасета, относно спазване на законовите изисквания на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №35/30.11.2012 г. „За правилата и нормите за проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура” от работна група в състав:

29-06-2016   О Б Я В Л Е Н И Е
На основание Заповеди № 982/13.06.2016 г., № 983/13.06.2016 г., № 984/13.06.2016 г., № 985/13.06.2016 г. и № 986/13.06.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № 917/26.03.2015 г. на Общински съвет – Ловеч на 04.07.2016 г. в заседателната зала ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20 (двадесет) години на земеделски земи – частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения

24-06-2016   ОБЯВЛЕНИЕ ТЪРГ ЗЕМИ
На основание Заповед № 1052/24.06.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от пет стопански години: 2016/2017 г., 2017/2018 г., 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г.

23-06-2016   ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № 1043/22.06.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № 165/26.05.2016 г. на Общински съвет – Ловеч на 08.07.2016 г. от 13:30 часа в заседателната зала ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 67218.15.602 с площ 337063 кв.м., НТП: нива, находящ се в местността „Мерков”, актуван с АЧОС № 53240/22.08.2011 г., по КККР на с. Слатина, община Ловеч

 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276

 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Телефон за информация

в Община Ловеч: 

068 /688 211


Туристически 3D портал