Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

03-07-2015   Съобщение
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава, че със Заповед № 938/02.07.2015 г. на Кмета на Община Ловеч е допуснато: Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот І от кв.9 по плана на с. Дренов, общ. Ловеч.

01-07-2015   Обявление
На основание Заповед №932/01.07.2015 г. на Кмета на Община–Ловеч в изпълнение на Решение №958/28.05.2015 г. на Общински съвет-Ловеч ще се проведе на 17.07.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот

01-07-2015   Обявление
Със заповед №931/30.06.2015 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 20.07.2015 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински имот: лекарски кабинет

30-06-2015   Обявление
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава, че със Заповед № 929/30.06.2015 г. на Кмета на Община Ловеч е допуснато: Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти І-181 и ІІІ-183от кв.253 по плана на кв. „Дръстене“, гр. Ловеч.

 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276

 
 
 
 
 
Skip portletPortlet MenuТелефон за информация

в Община Ловеч: 

068 /688 211


Туристически 3D портал