Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

24-07-2015   Обявление
На основание Заповед № 1066/24.07.2015 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на ненаети и маломерни имоти от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от пет стопански години: 2015/2016 г., 2016/2017 г., 2017/2018 г., 2018/2019 г., 2019/2020 г.

24-07-2015   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по чл.62а, ал.3, т.2 във връзка с чл. 127, ал.1 от ЗУТ
На основание чл.62а, ал.3, т.2 във връзка с чл. 127, ал.1 от ЗУТ Община Ловеч съобщава, че на 14.08.2015 г. от 13.30ч. ще се проведе в заседателната зала на Община Ловеч обществено обсъждане относно изменение на общия градоустройствен план на Ловеч в зоната предвидена за градски спортен комплекс и озеленяване и изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот II, отреден „За градски спортен комплекс“, урегулиран поземлен имот V, отреден „За хипермаркет“ и урегулиран поземлен имот VI, отреден „За търговски обекти“ от кв.314 по общ градоустройствен план на град Ловеч.

23-07-2015   На основание Решение № 973 на Общински съвет – Ловеч, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
Ресторант „Ерфурт“ - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.514.71.2.7 в сграда №2 (две), етаж 1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.514.71 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч, общ. Ловеч, ул. „Търговска“ №28, ет.1, обект 7,

23-07-2015   На основание Решение № 972 на Общински съвет – Ловеч, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.514.71.4.5, разположен в сграда №4 (четири), етаж 1 (първи), в поземлен имот с идентификатор 43952.514.71 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч, общ.Ловеч, ул. „Търговска“ №28, етаж 1, обект 5,

 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276

 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Телефон за информация

в Община Ловеч: 

068 /688 211


Туристически 3D портал