Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

Община Ловеч в качеството на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ приема заявления от кандидат – потребители.

От 01.01.2021 г. Община Ловеч предоставя нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „личен асистент“. Капацитетът на новата услуга е 163 потребители, които получават подкрепа в домашна среда. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Желаещите да ползват социалната услуга е необходимо да подадат:

  • Заявление /по образец/;
  • документ за самоличност за справка;
  • копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК (ако има такова);
  • копие от медицински протокол на лекарска консултативна комисия (ако има такъв);

Документите от кандидатите за потребители, желаещи за ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се подават всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в сградата на „Домашен социален патронаж“ на адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков“ № 5, бл. „Вароша“, партерен етаж. 

Заявленията могат да се приемат и устно – на място в Домашен социален патронаж, по телефона или по електронен път на e-mail: dsp_lovech@abv.bg

 

Документите по образец се предоставят на място или могат да бъдат изтеглени от тук:

Заявление за потребител – Приложение 1

Декларация за обработване на лични данни

  

 За допълнителна информация тел: 068/603 708