Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

Община Ловеч в качеството на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ приема заявления от кандидат – потребители.

От 01.01.2021 г. Община Ловеч предоставя нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „личен асистент“. Капацитетът на новата услуга е 163 потребители, които получават подкрепа в домашна среда. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Желаещите да ползват социалната услуга е необходимо да подадат:

  • Заявление /по образец/;
  • документ за самоличност за справка;
  • копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК (ако има такова);
  • копие от медицински протокол на лекарска консултативна комисия (ако има такъв);
  • Декларация за обработване на лични данни от ДСП

Документите от кандидатите за потребители, желаещи за ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се подават всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в сградата на „Домашен социален патронаж“ на адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков“ № 5, бл. „Вароша“, партерен етаж. 

Заявленията могат да се приемат и устно – на място в Домашен социален патронаж, по телефона или по електронен път на e-mail: dsp_lovech@abv.bg

 

Документите по образец се предоставят на място или могат да бъдат изтеглени от тук:

Заявление за потребител – Приложение 1

Декларация за обработване на лични данни

Декларация за обработване на лични данни от ДСП

  

 За допълнителна информация тел: 068/603 708