Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

Община Ловеч в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ приема заявления от кандидати за заемане на длъжност „личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга.

От 01.01.2021 г. Община Ловеч предоставя нова социална услуга „Асистентска подкрепа“. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „личен асистент“. Капацитетът на новата услуга е 163 потребители, които получават подкрепа в домашна среда от 45 лични асистенти. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

  • Заявление  (по образец);
  • Автобиография;
  • Копие от документ за завършено образование;
  • Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);
  • Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;
  • Декларация за обработка на лични данни (по образец);
  • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец).

Документите от кандидатите за заемане на длъжност „личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се подават всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в сградата на „Домашен социален патронаж“ на адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков“ № 5, бл. „Вароша“, партерен етаж.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „личен асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.

Документите по образец се предоставят на място или могат да бъдат изтеглени от тук:

 

Заявление за личен асистент – Приложение 2

Декларация - Приложение 3

Декларация за обработване на лични данни

 

За допълнителна информация тел. 068/603 708