Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Банкови сметки

Бюджетна банкова сметка на Община Ловеч:

Първа инвестиционна банка АД

IBAN BG22 FINV91503116736412

BIC FINVBGSF

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Банкова сметка на Община Ловеч за внасяне на суми по местни данъци и такси, административни и технически услуги:

Първа инвестиционна банка АД

IBAN BG25 FINV91508416731095

BIC FINVBGSF

Код за вид плащане: 441400 - Патентен данък;

Код за вид плащане: 442100 - Данък недвижими имоти;

Код за вид плащане: 442300 - Данък МПС;

Код за вид плащане: 442400 - Такса битови отпадъци;

Код за вид плащане: 442500 - Данък придобиване на имущества;

Код за вид плащане: 442800 - Туристически данък;

Код за вид плащане: 444000 - Приходи от продажба на услуги;

Код за вид плащане: 444100 - Приходи от наем на имущество;

Код за вид плащане: 444200 - Приходи от наем на земя;

Код за вид плащане: 445100 - Приходи от дарения в страната;

Код за вид плащане: 445200 - Приходи от дарения от чужбина;

Код за вид плащане: 445500 - Приходи от продажба на сгради;

Код за вид плащане: 445600 - Приходи от продажба на земя;

Код за вид плащане: 445700 - Приходи от концесии;

Код за вид плащане: 447000 - Други неданъчни приходи /тръжна документация/;

Код за вид плащане: 448001 - Такси за технически услуги;

Код за вид плащане: 448002 - Такси за детски градини;

Код за вид плащане: 448003 - Такси за детски ясли;

Код за вид плащане: 448005 - Такси за домашен социален патронаж;

Код за вид плащане: 448007 - Такси за административни услуги;

Код за вид плащане: 448008 - Такси за пазари;

Код за вид плащане: 448010 - Такси за ученически общежития;

Код за вид плащане: 448011 - Такси за гробни места;

Код за вид плащане: 448013 - Такси за притежаване на куче;

Код за вид плащане: 448090 - Други общински такси.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Набирателна сметка на Община Ловеч

Първа инвестиционна банка АД

IBAN BG77 FINV91503316736424

BIC FINVBGSF

ОБЩИНА ЛОВЕЧ