Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания ГФО на община Ловеч за 2022 г.

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания ГФО на община Ловеч за 2022 г.