Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана за публично обсъждане на Отчета на бюджета на Община Ловеч за 2022 г.

 

П О К А Н А

 

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2022 Г.

 

 

Съгласно чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 4 от Нредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местниде дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч, Председателят на Общински съвет Ловеч отправя покана за участие в публично обсъждане на:

Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2022 г.

Обсъждането ще се проведе на 04.07.2023 г. /вторник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2022 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.lovech.bg и ще е на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 068 688 216

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :       

                     (ПЕТЪР ЦОЛОВ)