Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък

КОИ  ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

      С данък се облагат :

 • сградите и поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания
 • поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията
 • застроените земеделски и горски земи  - за действително застроената площ и прилежащия й терен

КОЙ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

      Декларацията се подава от данъчнозадължените по Закона за местните данъци и такси  лица, а това са:

 • собствениците  на облагаеми недвижими имоти и лицата, на които е предоставено правото на управление върху имоти - държавна и общинска собственост
 • вещноправните ползватели и концесионерите, когато върху имота е учредено вещно право на ползване/концесия
 • собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот  -  за поземления имот

     Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобстве-ници и ползватели.

КОГА СЕ ПОДАВА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ

       Декларация се подава при:

 • придобиване  на недвижим имот, вкл. предоставяне на право на управление върху държ./общински имот
 • учредяване на право на ползване/концесия върху недвижим имот
 • промяна на  декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 • подаване на коригираща декларация за  деклариран имот

                                                       В КАКЪВ СРОК  СЕ  ПОДАВА

Декларацията се подава в :

 • двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, вкл. предоставяне на право на управление  или  учредяване на право на ползване/ концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 • в шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство