Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Приемане и обработване на декларации за отписване на имот

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

От …………………………………………………., ЕГН/ЕИК ……………....…….

      /трите имена на лицето, наименование на предприятието/

Постоянен адрес:…………………………………………………………...………...

                                                     /постоянен адрес, седалище и адрес на управление/

От …………………………………………………., ЕГН/ЕИК ……………....…….

      /трите имена на лицето, наименование на предприятието/

Постоянен адрес:…………………………………………………………...………...

                                                     /постоянен адрес, седалище и адрес на управление/

От …………………………………………………., ЕГН/ЕИК ……………....…….

      /трите имена на лицето, наименование на предприятието/

Постоянен адрес:…………………………………………………………...………...

                                                     /постоянен адрес, седалище и адрес на управление/

Чрез ……………………………………………….……..., ЕГН ……………………

                            /трите имена на представителя, пълномощника/

 

Постоянен адрес: …………………………………………………………………...

                                                  /постоянен адрес, седалище и адрес на управление/

 

         Декларирам, че притежавания от ….… имот с партиден № ……..……. находящ се на адрес ……………………………………………………………….. е продаден 

         Към настоящата декларация прилагам копие от Нотариален акт № ……...

от дата …………………………… удостоверяващ горното обстоятелство.

 

 

Дата …………………                               Декларатор: …………………………….