Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

1998 – Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, дирекция „Местни приходи“.  Удостоверението се издава на данъчно задължените лица, след подаване на Искане по образец.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, ал. 10, ал.11

Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – чл. 43, ал 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 т. 1, ал. 5 т. 2, ал. 6 , ал. 7

 

Място на заявяване на услугата

-  Дирекция „Местни приходи“,в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22,

първи  етаж, стая 110.

тел. 068 688308/ 068 688 310

- Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Местни данъци и такси

 

Изискуеми документи и образци

  • Документ за самоличност
  • Пълномощно (при необходимост)

 

Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

7 дни

10.00 лв.

448007

Бърза

1 дeн

25.00 лв.

448007

 

Начин на плащане:

  • на касите на дирекция „Местни приходи“ към Община Ловеч
  • банков превод
  • чрез POS терминал
  • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, „Местни данъци и такси

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC - FINVBGSFT

Код за вид плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Лично от дирекция „Местни приходи“, в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, първи етаж, 110 стая.

- Чрез лицензиран пощенски оператор, с посочен адрес. Заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на вътрешни пощенски пратки, и дава съгласие документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни цели. Заявителят отбелязва начина на изпращане на Индивидуалния административен акт:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  • като вътрешна куриерска пратка;
  • като международна препоръчана пощенска пратка.

- По електронен път на електронна поща /предоставя се e-mail адрес/

- По електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване

 

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни. По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на Искане за издаване на документ - издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължение по Закона за местни данъци и такси, заявителят прилага собственоръчно подписана Декларация за поверителност за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от Община Ловеч.