Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

В кои случаи се подава – при смърт на физическо лице и откриване на наследство

От кого се подава - при откриване на наследство данъчнозадължени лица са наследниците по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците, заветниците или техни законни представители. Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г.

Срок за подаване - Декларацията се подава в срок от 6-месеца от откриване на наследството. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6- месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Къде се подава - Декларацията се подава в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождение на по-голямата част от имуществото му в страната.

Как се подава - Декларацията се подава лично или чрез упълномощен представител.

От кого се приема - Приема се от длъжностно лице в общината и се завежда в определен за целта регистър. При необходимост се изискват допълнителни документи. При приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата.

• Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно и се съобщава на задължените лица. При несъгласие със съобщеното задължение се издава акт за установяване на задължението по чл. 107, ал. 3 ДОПК, който подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ръководителя на звеното за местни приходи на общината.