Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПРOEKT „ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ“

ÐРOEKT âÐСÐÐУРЯÐÐÐРФУÐÐЦÐÐÐÐРÐÐÐТРÐÐ ÐÐÐÐСТÐÐ ÐÐФÐРÐÐЦÐÐÐÐÐ  ЦÐÐТЪР - ÐÐÐÐЧâ

ОП «ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ» 2014-2020

Приоритетна ос 4 «Tехническа помощ за управлението на ЕСИФ»

Процедура № BG05SFOP001-4.001 «Oсигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове»

Продължителност на проекта: 13.12.2015 - 31.12.2018

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 314 983 лева

БФП: 314 983 лева

 

Обща цел на проекта:

Целта на проект «Осигуряване функционирането на ОИЦ - Ловеч» е да осигури ефективно функциониране на Областен информационен център - Ловеч, част от Мрежата от 28 информационни центъра на територията на РБългария до края на 2018 г. Чрез дейността на ОИЦ се гарантира правото на безплатен и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по ЕСИФ за всички социални, етнически и възрастови групи натериторията на цялата страна, като осигурява широк набор от възможности за получаване на тази информация.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1 Обезпечаване функционирането на ОИЦ - Ловеч

Дейност 2 Разработване и разпространение на информационни и рекламни материали

Дейност 3 Организиране и провеждане на събития на ОИЦ - Ловеч

Дейност 4 Осигуряване на публичност и визуализация на проекта

 

Постигнати резултати:

Във връзка с постигане на част от целите на приоритетна ос 4 на ОП „Добро управление“ и националните стратегически документи за програмен период 2014-2020, ОИЦ предоставя следните безплатни услуги:

  • Разпространение на обща информация относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ;
  • Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ
  • Организиране на събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ (публични информационни събития, пресконференции, семинари и др.), съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатстване по отворени процедури
  • Събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ
  • Разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България
  • Сътрудничество с управляващите органи/ междинните звена на ОП и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите им.

 

Екип за управление на проекта:

Нора Петкова - Ръководител проект

Десислава Иванова - Счетоводител проект

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж