Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЛОВЕЧ 2019-2021 г.“

ÐРÐÐÐТ âФУÐÐЦÐÐÐÐРÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐСТÐÐ ÐÐФÐРÐÐЦÐÐÐÐРЦÐÐТЪР ÐÐÐÐЧ 2019-2021 г.â

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“  2014-2020

 

Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“

 

Процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ 

 

Договор за БФП № BG05SFOP001-4.004-0013-С01/ 01.01.2019 г.

 

Продължителност на проекта: от 01.01.2019 г. до 31.12.2021 г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 367 780, 00 лв.

БФП: 367 780, 00 лв.

 

Обща цел:

Проектът обезпечава функционирането на ОИЦ-Ловеч, част от Мрежата от информационни центрове на територията на Република България, за период от 36 месеца /01.01.2019 г. до 31.12.2021 г./. Центърът ще продължи да осигурява актуална, безплатна и експертна информация относно възможностите за финансова подкрепа със средства от ЕСИФ, нормативно уредена в чл. 20 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

В изпълнение целите на Националната комуникационна стратегия (НКС) и на Споразумението за партньорство, този проект надгражда постигнатата познаваемост за европейските фондове и програми, повишава прозрачността при изпълнение и управление на програмите с цел - широко обществено доверие.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставена по тази процедура допринася за изпълнение на общите цели на НКС за програмен период 2014-2020, а именно:

  • Популяризиране на ролята на ЕС и информиране за възможностите за финансиране по програмите;
  • Осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите;
  • Изграждане и поддържане на високо обществено доверие към процесите по изпълнение и управление на Споразумението за партньорство и програмите.
  • Целта е да се повиши информираността на гражданите, достъпността до информация и да се популяризира възможностите за финансиране, които ЕС предоставя през програмен период 2014-2020, чрез осигуряване на ефективно функциониране на 27те ОИЦ.

ОИЦ-Ловеч гарантира правото на безплатен и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по ЕСИФ за всички социални,етнически и възрастови групи. Проектът съответства на хоризонталните принципи на ЕС, приложими към ОП „Добро управление“.

Планираните резултати от изпълнението на проекта съответстват изцяло с Националната комуникационна стратегия, като с тяхното реализиране ще се допринесе за максимално постигане на общите цели на Стратегията.

 

 

Екип за управление на проекта:

Нора Петкова - Ръководител проект

Десислава Иванова - Счетоводител

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч