Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КВ.ГОЗНИЦА ГР.ЛОВЕЧ“

ÐРÐÐÐТ âÐÐÐРÐÐÐÐÐÐ ÐРСÐЦÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐЩРÐÐ ÐÐСТÐÐЯÐÐÐÐ ÐРУЯÐÐÐÐÐ ÐРУÐÐ ÐРТÐРÐТÐРÐЯТРÐÐ ÐÐ.ÐÐÐÐÐЦРÐР.ÐÐÐÐЧâ

 

ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КВ. ГОЗНИЦА ГР. ЛОВЕЧ“

 

Процедура за директно предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.020-0003-C03 от 21.05.2018 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Продължителност на проекта: /26 месеца/ от 21.05.2018 г. до  12.09.2020 г.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 129 872.31 лева, от които:

Европейско финансиране: 1 810 391.46 лева

Национално съфинансиране: 319 480.85 лева                                                             

 

Основна цел на проекта:

Основната цел на проектното предложение е повишаване на качеството на живот и социалното включване на маргинализираните групи, живеещи в община Ловеч, в това число бездомни хора или такива, живеещи в много лоши битови условия, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания и хора в риск от бедност и социално изключване.

По проекта е извършена цялостна реконструкция на сграда - общежитие в кв. Гозница, гр. Ловеч в социално жилище за настаняване на уязвими групи, разположена на адрес: ул. „Дълбокия път” № 2А в кв. „Гозница”, ПИ 43952.510.56 по КККР на гр. Ловеч, попада в УПИ I, кв. 26, по ПУП-ПРЗ на кв. Гозница, гр. Ловеч. Сградата е 5 етажна със сутерен, ЕПЖС, въведена в експлоатация през 1982 г. Обособени са 3 двустайни апартамента за настаняване на хора в неравностойно положение, 36 двустайни апартамента, 5 тристайни апартамента и 5 четиристайни апартамента. Обособен е един офис за домакин/управител на първия етаж. 

Постигнати резултати:

 1. Изпълнени са мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата;
 2. Ремонтирани са мазилките, направени са шпакловки по стени и тавани, боядисани са с латекс, извършен ремонт на подове и подменени вътрешни врати;
 3. Изградени са нови стени;
 4. Осигурена е достъпна архитектурна среда  от входната врата до нивото на партера чрез електрически платформен подемник;
 5. Ремонтирани са фасади и покрив и е изпълнена вертикална планировка;
 6. Изградено е ново евакуационно стълбище в северната част на сградата;
 7. Цялостно подменена е вътрешната електрическа инсталация, изградена е централна отоплителна инсталация с котел на пелети, соларна инсталация и цялостно реконструирана ВиК мрежа;
 8. Извършен е ремонт и полагане на хидроизолация и топлоизолация на покрива;
 9. Рехабилитирано и озеленено е околоблоково пространство;
 10. Доставено и монтирано е евакуационно осветление, противопожарни кранове, пожаротехнически средства и мълниезащитна уредба;
 11. Доставено е обзавеждане и оборудване на кухните в жилищата;
 12. В сутерена са обособени складови помещения, котелно помещение и склад гориво.
 13. Монтиран е асансьор.

 

Екип за управление на проекта:

Нора Петкова - Ръководител проект

инж. Мартин Добревски - Координатор СМР

Милена Пейкова – Счетоводител

 


www.eufunds.bg
Проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв.Гозница гр.Ловеч“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч