Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КВ.ГОЗНИЦА ГР.ЛОВЕЧ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

 

 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

 

Процедура за директно предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

 

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.020-0003-C03 от 21.05.2018 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Продължителност на проекта: 26 месеца (21.05.2018 г. - 12.09.2020 г.)

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 129 872.31 лева, от които:

 

Европейско финансиране: 1 810 391.46 лева

Национално съфинансиране: 319 480.85 лева                                                             

 

Основна цел на проекта:

Основната цел на проектното предложение е повишаване на качеството на живот и социалното включване на маргинализираните групи, живеещи в община Ловеч, в това число бездомни хора или такива, живеещи в много лоши битови условия, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания и хора в риск от бедност и социално изключване.

 

Проектът предвижда да се извърши реконструкция на сграда - общежитие в
кв. Гозница, гр. Ловеч в социални жилища за настаняване на уязвими групи, включващ подмяна на съществуващите електро и ВиК инсталации, изграждане на централна отоплителна инсталация с котел на пелети, соларна инсталация, довършителни работи, реализиране на мерки подобряващи енергийните й характеристики, изграждане на нова мълниезащита, пожароизвестителна инсталация, ремонт, хидроизолация и топлоизолация на покрива. Ще се достави и монтира асансьор. На северната част на сградата ще се изгради външна метална стълба за евакуация. Ще се осигури достъпна среда до входната врата на блока чрез рампа и от входната врата до нивото на партера чрез електрически платформен подемник. Ще се достави обзавеждане и оборудване в кухните в жилищата.

 

Очаквани резултати:

- Осигуряване на достъп до жилища на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението;

- Удължаване на физическия и социалния живот на жилищната сграда при значително повишени експлоатационни качества и комфорт на обитаване;

- Повишаване на класа на енергопотребление на сградата;

- Осигуряване на достъпна среда.

 

Проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв.Гозница гр.Ловеч“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Екип за управление на проекта:

Нора Петкова - Ръководител проект

инж. Мартин Добревски - Координатор СМР

Милена Пейкова – Счетоводител