Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ - ЕТАП 2 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.

 

 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

 

Процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

 

Договор за БФП № BG05M9OP001-2.090-0018-С01 от 10.01.2022 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Продължителност на проекта: 01.02.2022 г. 01.06.2023 г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 272 000 лв.,

в това число разходи по линия на ЕСФ: 231 200 лв.

 

Основна цел на проекта:

Целта на проекта е да се създаде възможност за независим и достоен живот на лица с психични разстройства чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността.

 

Основни дейности:

1. Подбор и назначаване на персонал, изготвяне на вътрешни правила за дейността на услугата и преместване на потребителите;

2. Доставка на обзавеждане и оборудване;

3. Създаване на Център за грижа за лица с психични разстройства и предоставяне на услугата.

 

Очаквани резултати:

В рамките на проекта в Ловеч ще се разкрие нова социална услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ с капацитет 15 места. За целта вече е изградена подходяща инфраструктура по друг проект, реализиран от Община Ловеч, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Потребителите ще бъдат изведени от специализирани институции и Държавни психиатрични болници, както и лица от общността, чакащи за настаняване, определени от Агенция за социално подпомагане, след направена оценка на потребностите и изготвен индивидуален план на лицата в рамките на изпълнявания от Агенцията проект по процедура BG05M9OP001-2.038 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания” - Етап 1. Предвижда се разкриване на 12 щатни бройки, разпределени в следните длъжности: 1 управител, 1 социален работник, 1 трудотерапевт, 2 медицински сестри, 6 санитари, 1 огняр/поддръжка. Числеността на персонала е съобразена с броя и специфичните потребности на потребителите, на които ще се предоставя 24-часова грижа.

Проектът се изпълнява в асоциирано партньорство с Министерство на здравеопазването, Държавна психиатрична болница – Ловеч и Държавни психиатрични болници.

 

Екип за управление на проекта:

Катя Колева-Михайлова – Ръководител проект

Миглена Тодорова – Координатор

Поля Стойкова - Счетоводител

 


Договор за БФП №  BG05M9OP001-2.090-0018-C01
Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в Община Ловеч – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“