Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ловеч през периода 2022-2023“

ÐÑÐ¾ÐµÐºÑ âÐÑигÑÑÑване ÑÑнкÑиониÑанеÑо на ÐблаÑÑен инÑоÑмаÑионен ÑенÑÑÑ - ÐÐ¾Ð²ÐµÑ  пÑез пеÑиода 2022-2023â

Процедура за БФП № BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023“

Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“

ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.

 

Договор за БФП № BG05SFOP001-4.007-0013-С01/ 01.01.2022 г

Продължителност на проекта: от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 250 000, 00 лв., от които:

ЕСФ - 212 500, 00 лв.

Национално финансиране - 37 500, 00 лв.

 

Обща цел:

Целта на проекта е чрез осигуряване финансиране за функционирането на ОИЦ-Ловеч да се надгради вече постигнатото, да се повиши информираността на гражданите на територията на област Ловеч относно възможностите за финансиране, които ЕС предоставя и през програмен период 2021-2027 г.

 

Конкретни цели на проекта:

  1. Разпространение на обща информация относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ;
  2. Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ;
  3. Организиране на събития, включително и онлайн, за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ (присъствени или онлайн публични информационни събития, пресконференции и др.), съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатстване по отворени процедури;
  4. Събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики;
  5. Разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България;
  6. Сътрудничество с УО на програмите и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС;
  7. ОИЦ подпомагат кандидати и бенефициентите при работа с ИСУН 2020;
  8. Участие на ОИЦ в звената за медиации и за публични консултации към регионалните съвети за развитие във връзка с прилагането на интегриран териториален подход в България през периода 2021-2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции;
  9. В изпълнение на целите на НКС 2014-2020 и на Споразумението за партньорство, проектът ще надгради разпознаваемостта сред обществото за европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, както и постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС, като ОИЦ-Ловеч ще продължи да работи за повишаване на прозрачността при изпълнението на програмите, затвърждавайки общественото доверие и подпомагайки прилагането на интегрирания териториален подход в България.

ОИЦ-Ловеч гарантира правото на безплатен и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по ЕСИФ за всички социални, етнически и възрастови групи. Проектът съответства на хоризонталните принципи на ЕС, приложими към ОП „Добро управление“ - насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация, партньорство и устойчиво развитие.

 

Екип за управление на проекта:

Нора Петкова - Ръководител

Десислава Иванова - Счетоводител

 


www.eufunds.bg

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител