Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЛОВЕЧ“

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.

 

Приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“

 

Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”

 

ДОГОВОР № BG05M9OP001-6.002-0130 от 25.05.2021 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Продължителност на проекта: 03.06.2021 г. - 03.06.2022 г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 886 247,68 лв., 100 % БФП

 

Основна цел на проекта:

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.  За реализацията ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

- Направление I – дейност „Патронажна грижа“. В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 146 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – сътрудник социални дейности, медицински сестри, социални асистенти и шофьор.

- Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“.

В рамките на Направление 2 ще се осигури реализирането (за 12 месеца) на следните поддейности, насочени към 322 потребители, 205 служители от които 177 служители в 17 социални услуги – ДДД и 28 новонаети по проекта лица на територията на Община Ловеч, а именно: 

  1. Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства) за служители и потребители на социалните услуги ДДД; 
  2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; 
  3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19;
  4. Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на съществуващи помещения; 
  5. Осигуряване на допълнителни плащания на персонала на социалните услуги – ДДД; 
  6. Осигуряване на компютърна техника и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

 

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 146 лица, които ще получават патронажна грижа;

- 322 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности;

- 205 лица от които 177 постоянно заети лица в социалните услуги, ДДД и 28 новонаети по проекта лица.

 

Постигнати резултати:

За Направление I – сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 146 потребители и др.

За Направление II – осъществяване на регулярна дезинфекция и обезопасяване на помещенията в социалните услуги ДДД в гр. Ловеч; периодично тестване на персонала и потребителите; осигуряване на допълнително заплащане/заплащане за извънреден труд на лицата, заети с предоставяне на услугите ДДД и др.

 

Екип за управление на проекта:

Цветанка Маринова - Ръководител проект

Ирена Маринова – Счетоводител

Поля Цанкова – Технически сътрудник

Миглена Тасева – Координатор Направление 1

Силвия Ненчева-Димитрова - Координатор Направление 2

 

Проект „Патронажна грижа + в Община Ловеч“ - BG05M9OP001-6.002-0130