Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ“

ÐРÐÐÐТ âÐÐТРÐÐÐÐÐÐ ÐРÐÐÐ ÐÐ ÐЪÐРÐСТÐРХÐРРРÐÐЦРС УÐРÐÐÐÐÐÐЯ Ð ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧâ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.
 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

Процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”

 

ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0012-C01 от 17.05.2019 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № BG05M9OP001-2.101-0066-C01 от 15.04.2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № BG05M9OP001-2.103-0088-C01 от 16.11.2020 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Продължителност на Компонент 2: 01.06.2019 г. - 01.12.2020 г.

Продължителност на Компонент 3: 16.03.2020 г. - 31.12.2020 г.

Продължителност на Компонент 4: 02.12.2020 г. - 02.06.2021 г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА КОМПОНЕНТ 2: 362 336,76 лева.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА КОМПОНЕНТ 3: 370 969,55 лева.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА КОМПОНЕНТ 4: 160 413,12 лева.

европейско финансиране - 136 351,15 лева.

национално съфинансиране - 24 061,97 лева.

 

Основна цел на Компонент 2:

Проектното предложение е в съответствие с целите на предоставяната БФП по процедурата и очакваните резултати.

Изграждането на мрежа от услуги в домашна среда има за цел да окаже положително въздействие върху подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на Община Ловеч.

Силно изразена е необходимостта от предоставяне на почасови грижи и мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания. Броят на разпределените за Общината потребители е 146, а броят на желаещите тази услуга потенциални потребители е почти двойно по-голям, което гарантира цялостното изпълнението на проекта и доказва необходимостта от предоставяне на услугата.

Проектът ще допринесе за постигане общата цел на процедурата, чрез постигане на специфична цел, а именно да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Така се гарантира осигуряване на достъп до дългосрочна здравно-социална грижа, според специфичните потребности на човека, на основата на индивидуална оценка на потребностите.

Основна цел на Компонент 3:

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Основна цел на Компонент 4:

Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

 

Постигнати резултати по Компонент 2:

Реализираният проект осигури предоставянето на качествена интегрирана здравно-социална услуга за възрастни хора и лица с увреждания, с което се постигна прилагането на интегриран подход при грижата за възрастните хора в невъзможност за самообслужване и лицата с увреждания, с ясен социален ефект и въздействие.

Постигнати резултати по Компонент 3:

Предоставени са услуги в домашна среда за 241 лица от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19. 

Очаквани резултати по Компонент 4:

Предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 146 лица над 18 г., включително и хора с увреждания, получаващи патронажна грижа.

 

Екип за управление на проекта по Компонент 2:

Цветанка Маринова - Ръководител проект

Миглена Тасева – Технически секретар

Ирена Маринова – Счетоводител

 

Екип за управление на проекта по Компонент 3:

Цветанка Маринова - Ръководител проект

Поля Цанкова – Технически секретар

Ирена Маринова – Счетоводител

 

Екип за управление на проекта по Компонент 4:

Цветанка Маринова - Ръководител проект

Миглена Тасева – Технически секретар

Ирена Маринова – Счетоводител

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“ - BG05M9OP001-2.040-0012, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч