Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.
 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

 

Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания - Компонент 2”

 

ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0012 от 17.05.2019 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Продължителност на проекта: 01.06.2019 г. - 01.12.2020 г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 375 326, 24 лв.

БФП: 319 027, 30 лв.

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 56 298, 94 лв.

 

Основна цел на проекта:

Проектът предвижда предоставянето на нов вид услуга на територията на Община Ловеч, чрез изграждане на мрежа от здравно-социални услуги в домашна среда и е насочен, както към преките потребители - възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания, така и към лицата, ангажирани с предоставянето на грижите. Чрез изпълнението на дейностите по проекта ще се подпомогнат лица, самотно живеещи в малките населени места и с невъзможност да се грижат за себе си, при изписване на пациенти от болница с необходимост от домашна медицинска грижа и хора с увреждания. Броят на разпределените за Общината потребители е 146, а броят на желаещите тази услуга потенциални потребители е почти двойно по-голям, което гарантира цялостното изпълнението на проекта и доказва необходимостта от предоставяне на услугата.

Изграждането на мрежа от услуги в домашна среда има за цел да окаже положително въздействие върху подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на Община Ловеч.

Проектът ще допринесе за постигане общата цел на процедурата, а именно да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Така ще се гарантира осигурен достъп до дългосрочна здравно-социална грижа, според специфичните потребности на човека, на основата на индивидуална оценка на потребностите.

 

Очаквани резултати:

С реализирането на проекта ще се осигури предоставянето на качествена интегрирана здравно-социална услуга за възрастни хора и лица с увреждания, с което ще се постигне прилагането на интегриран подход при грижата за възрастните хора в невъзможност за самообслужване и лицата с увреждания, с ясен социален ефект и въздействие.

 

Екип за управление на проекта:

Цветанка Маринова - Ръководител проект

Миглена Тасева - Технически секретар

Ирена Маринова - Счетоводител

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“ - BG05M9OP001-2.040-0012, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.