Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.
 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

 

Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”

 Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

 

ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0012-C01 от 17.05.2019 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № BG05M9OP001-2.101-0066-C01 от 15.04.2020 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Продължителност на Компонент 2: 01.06.2019 г. - 01.12.2020 г.

Продължителност на Компонент 3: 16.03.2020 г. - 31.12.2020 г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 762 131,24 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА КОМПОНЕНТ 2: 375 326,24 лв.

европейско финансиране - 319 027,30 лева

национално съфинансиране - 56 298,94 лева.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА КОМПОНЕНТ 3: 386 805.00 лв.

европейско финансиране - 328 784.25 лева

национално съфинансиране - 58 020.75 лева.

 

Основна цел на Компонент 2:

Проектното предложение е в съответствие с целите на предоставяната БФП по процедурата и очакваните резултати.

Изграждането на мрежа от услуги в домашна среда има за цел да окаже положително въздействие върху подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на Община Ловеч.

Силно изразена е необходимостта от предоставяне на почасови грижи и мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания. Броят на разпределените за Общината потребители е 146, а броят на желаещите тази услуга потенциални потребители е почти двойно по-голям, което гарантира цялостното изпълнението на проекта и доказва необходимостта от предоставяне на услугата.

Проектът ще допринесе за постигане общата цел на процедурата, чрез постигане на специфична цел, а именно да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Така се гарантира осигуряване на достъп до дългосрочна здравно-социална грижа, според специфичните потребности на човека, на основата на индивидуална оценка на потребностите.

 

Основна цел на Компонент 3:

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 

Очаквани резултати по Компонент 2:

С реализирането на проекта ще се осигури предоставянето на качествена интегрирана здравно-социална услуга за възрастни хора и лица с увреждания, с което ще се постигне прилагането на интегриран подход при грижата за възрастните хора в невъзможност за самообслужване и лицата с увреждания, с ясен социален ефект и въздействие.

 

Очаквани резултати по Компонент 3:

Предоставени услуги в домашна среда за 241 лица от уязвими групи,  във връзка    със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19. 

 

Екип за управление на проекта по Компонент 2:

Цветанка Маринова - Ръководител проект

Миглена Тасева – Технически секретар

Ирена Маринова – Счетоводител

 

Екип за управление на проекта по Компонент 3:

Цветанка Маринова - Ръководител проект

Поля Цанкова – Технически секретар

Ирена Маринова - Счетоводител

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“ - BG05M9OP001-2.040-0012, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.