Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ“

 

Процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”

 

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Договор № BG05M9OP001-2.040-0012-C01 от 17.05.2019 г.

Процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”

Бенефициент: Община Ловеч

Обща стойност на компонент 4: 160 413.12 лева, от които 136 351.15 лева - Европейско финансиране и 24 061.97 лева Национално съфинансиране.

Продължителност на Компонент 4: 02.12.2020 г. - 02.06.2021 г. 

 

Основна цел на Компонент 4: Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

 

Очаквани резултати по Компонент 4: Предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 146 лица над 18 г., включително и хора с увреждания, получаващи патронажна грижа.

На 16 ноември 2020 г. кмета на Община Ловеч подписа допълнително споразумение по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания - Компонент 4“, която на практика удължава с 6 месеца Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания - Компонент 2“, приключила на 01.12.2020 г.

Процедурата има за цел да осигури непрекъсваемост на почасовите мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания, включително с хронични заболявания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Интегрираната услуга „патронажна грижа“ осигурява посещения на социален асистент в домовете на потребителите, с цел подпомагане в ежедневието. Осигурено е и посещение на медицинско лице, извършващо манипулации, което облекчава необходимостта от пътуване до личен лекар и снабдяване с лекарства.

 

Екип за управление на проекта:

Цветанка Маринова - Ръководител проект

Ирена Маринова – Счетоводител

Миглена Тасева – Технически секретар

 

 


Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“ - BG05M9OP001-2.040-0012