Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“

ÐÑÐ¾ÐµÐºÑ âÐодкÑепа за деинÑÑиÑÑÑионализаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° деÑаÑа и младежиÑе в гÑ. ÐовеÑâ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.
 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

 

Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1

 

ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.019-0012 – C01 от 24.02.2020 г

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Продължителност на проекта: 02.03.2020 г. - 02.09.2021 г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 677 240, 45 лв.

БФП: 575 654, 38 лв.

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 101 586,07 лв.

 

Основна цел на проекта:

Целта на проекта е да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Изпълнението ще обезпечи предоставянето на новите услуги в общността, за които е изградена подходящата инфраструктура в ж.к. Здравец със средства от ОПРР 2014-2020 г. Реализирането на проекта ще допринесе за премахването на институционалния модел на грижа за деца и младежи и ще обезпечи подготовката за създаването и предоставянето на следните нови услуги в община Ловеч: Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства  с капацитет 30 места дневна грижа и 60 места за консултативни услуги; Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 места; Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. с капацитет 6 места.

 

Целеви групи:

"Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства" с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 за консултативни услуги е насочен към: деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства; деца и младежи, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и в резидентни услуги в общността и техните семейства;

„Наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места е социалната услуга, насочена към пълнолетни лица, които напускат резидентната услуга за деца, приемна грижа, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот.

„Преходно жилище“ с капацитет 8 места е социална услуга, насочена към деца на възраст от 15 до 18 години, които са: деца и младежи, настанени в институция, на които предстои напускането й; деца и младежи с риск от настаняване в институция до навършване на 18 години; деца и младежи, трайно откъснати от семейството и/или с липса на родителски ресурс за подкрепа за самостоятелно живеене – деца от общността.

Проектът включва дейности по подбор и наемане на персонала, ангажиран в социалните услуги, преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в новоразкритите услуги от резидентен тип, предоставяне на новите услуги, закупуване на специализирано транспортно средство, обзавеждане и оборудване.

 

Очаквани резултати:

Разкриването на новите услуги ще допринесе за постигане на социално включване чрез осигуряване на възможности за участие на децата и младежите в риск, включително с увреждания във всички аспекти на живота на общността. Ще се осигури пълноценен и самостоятелен начин на живот на нуждаещите се деца и младежи в подходяща среда, близка до семейната и в общността с възможност за подкрепа и изява.

 

Екип за управление на проекта:

Валерия Баръмова - Ръководител проект

Катя Колева - Михайлова - Координатор

Любомира Величкова - Счетоводител

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------
Проект  „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“ - BG05M9OP001-2.019-0012 – C01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч