Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР. ЛОВЕЧ“

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.
 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1

Договор № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02 от 24.02.2020 г

Бенефициент: Община Ловеч

Продължителност на проекта: 02.03.2020 г. - 02.09.2021 г.

Обща стойност на проекта: 677 240, 45 лв. От които: 575 654, 38 лв. - Европейско финансиране и 101 586,07 лв. - Национално съфинансиране 

 

Основна цел на проекта:

Целта на проекта е да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Изпълнението ще обезпечи предоставянето на новите услуги в общността, за които е изградена подходящата инфраструктура в ж.к. Здравец със средства от ОПРР 2014-2020 г. Реализирането на проекта ще допринесе за премахването на институционалния модел на грижа за деца и младежи и ще обезпечи подготовката за създаването и предоставянето на следните нови услуги в община Ловеч: Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства  с капацитет 30 места дневна грижа и 60 места за консултативни услуги; Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 места; Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. с капацитет 6 места.

 

Целеви групи:

„Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 за консултативни услуги е насочен към: деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства; деца и младежи, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и в резидентни услуги в общността и техните семейства;

„Наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места е социалната услуга, насочена към пълнолетни лица, които напускат резидентната услуга за деца, приемна грижа, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот.

„Преходно жилище“ с капацитет 8 места е социална услуга, насочена към деца на възраст от 15 до 18 години, които са: деца и младежи, настанени в институция, на които предстои напускането й; деца и младежи с риск от настаняване в институция до навършване на 18 години; деца и младежи, трайно откъснати от семейството и/или с липса на родителски ресурс за подкрепа за самостоятелно живеене – деца от общността.

Проектът включва дейности по подбор и наемане на персонала, ангажиран в социалните услуги, преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в новоразкритите услуги от резидентен тип, предоставяне на новите услуги, закупуване на специализирано транспортно средство, обзавеждане и оборудване.

 

Очаквани резултати:

Разкриването на новите услуги ще допринесе за постигане на социално включване чрез осигуряване на възможности за участие на децата и младежите в риск, включително с увреждания във всички аспекти на живота на общността. Ще се осигури пълноценен и самостоятелен начин на живот на нуждаещите се деца и младежи в подходяща среда, близка до семейната и в общността с възможност за подкрепа и изява.

 

Екип за управление на проекта:

Валерия Баръмова - Ръководител проект

Катя Колева - Михайлова - Координатор проект

Любомира Величкова – Счетоводител проект

Надежда Лазарова – Технически сътрудник

 

 


Проект №  BG05M9OP001-2.019-0012-C02
 „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“