Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА В ГР. ЛОВЕЧ“

ÐРÐÐÐТ âÐÐÐÐРÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐСТÐТУЦÐÐÐÐÐÐÐÐЦÐЯ ÐÐ ÐРÐÐÐТР ÐÐ ÐÐЦРРÐР. ÐÐÐÐЧâ

ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“  2014-2020

 

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“

 

Процедура № BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

 

ДОГОВОР № BG16RFOP001-5.001-0017-С01/ 29.01.2018 г.

 

Продължителност на проекта: 20 месеца /29.01.2018 г. - 29.09.2019 г./

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 939 989.18 лв.

БФП: 939 989,18 лв.

 

Обща цел на проекта:

Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

 

Очаквани резултати:

С реализирането на проекта ще се осигури изграждането на инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността за деца и младежи, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда, Картата на резидентните услуги и Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. Сред целите на реформата е и гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности.

В рамките на проекта ще се финансира изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването, необходими за създаване на следните нови услуги в община Ловеч:

  • Център за обществена подкрепа  - надграждане на дейността с капацитет 100 лица  и отделяне на кризисен център с капацитет 4 места;
  • Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, ж.к. „Здравец” с капацитет 30 места дневна грижа и 60 места за консултативни услуги; 
  • Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, ж.к. „Здравец“, с капацитет 8 места;
  • Наблюдавано жилища за младежи от 18 до 21 г. с капацитет 6 места.

 

Екип за управление на проекта:

Катя Колева - Ръководител проект

Венелина Плугова - Координатор

Росица Христова - Счетоводител

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж