Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ГР. ЛОВЕЧ“

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В  ГР. ЛОВЕЧ“

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
 

 

Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“

 

Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

 

ДОГОВОР № BG16RFOP001-5.002-0013-C02 от 09.01.2019 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Продължителност на проекта: 09.01.2019 г. - 09.01.2021 г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 569 980, 45 лв.

БФП: 569 980, 45 лв.

 

Основна цел на проекта:

Основната цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора. Тя е в съответствие с основната и конкретни цели на  Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.), Националната стратегия за дългосрочна грижа и Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Стратегията. Ориентирана е към инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността.

 

Очаквани резултати:

В изградената инфраструктура да се предоставя качествена социална услуга за възрастни и хора с увреждания. Проектът ще допринесе за постигане на интегриран подход при грижата за възрастните хора и хората с увреждания, с ясен социален ефект и въздействие, чрез гарантираната допълняемост, интегрираност и устойчивост на мерките, заложени по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Екип за управление на проекта:

инж. Цветан Георгиев - Ръководител проект

Иван Иванов - Координатор СМР

Бисерка Христова - Счетоводител

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi