Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект „Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч”

ÐÑÐ¾ÐµÐºÑ âÐÑеÑÑÑÑойÑÑво на ÑгÑадаÑа на Ðладежки дом ÐовеÑ, за младежки дейноÑÑи, мÑзейни дейноÑÑи и дейноÑÑи на ÐбÑина ÐовеÑâ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура за директно предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Договор № BG16RFOP001-1.020-0009-C01 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Продължителност на проекта: 28 месеца (04.08.2021 г. - 04.12.2023 г.)

Стойност на договора за БФП: 4 070 956,00 лв.

Стойност на проекта:  5 725 668,88 лв., от които:

  • 4 070 956,00 лв. – безвъзмездна финансова помощ;
  • 1 654 712,88 лв. – финансов инструмент (средства, предоставяни от: „Регионален фонд за градско развитие“ АД, които са предмет на изпълнение на финансов инструмент, възложен за изпълнение на РФГР АД от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД и включват „съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ и Банка ДСК АД)

 

Основна цел на проекта:

Проектът „Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч“ напълно съответства на целите и индикаторите на ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура № BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, ИП 4„Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“. Проектът е в пълно съответствие с Инвестиционен приоритет 4 „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище“.

Младежки дом Ловеч е разположен в източната част на пл. „Т. Кирков“ в АИР „Вароша” и е преход към жилищната част на квартала. Сградата се състои от две тела и вътрешен двор, частна общинска собственост и попада в обхвата на АИР „Вароша”, обявен с разпореждане на МС за музеен и туристически резерват. Дейностите по сградата включват промени в разпределението на всички етажи, обособяване на няколко функционални зони, внедряване на мерки по енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда. Зоните са, както следва: зона, отредена за Регионален исторически музей - Ловеч; зона Фондохранилище Градска художествена галерия - Ловеч и зона общински комплекс за игра на закрито. Ще бъде изградена и мултифункционална зона за STEAM, включваща училищни групи и семейства, лабораторни занимания и арт занимания. В Инвестиционния проект /ИП/ е предвидена Кафе-сладкарница. Инвестиционният проект предвижда промяна на фасадното решение с максимално запазване на съществуващата каменна облицовка и нова дървена обшивка по еркери и отвори предвидени за затваряне с идеята за адаптация към средата на АИР „Вароша”. ИП включва мерки, насочени към подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградата, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

 

Очаквани резултати:

Проектът ще допринесе за постигане на растеж и осигуряване на заетост в региона в съответствие със Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020). Чрез реализацията на проекта ще се развие културния живот и ще се обогати културната инфраструктура в град Ловеч.  Интервенциите в културната инфраструктура ще допринесат за активно социално включване на всички социални и възрастови групи и ще осигури достъп до културните обекти за хората в уязвимо и неравностойно положение. Настоящето ПП ще допринесе за повишаване качеството на живот на жителите и гостите на града и региона. 

 

Екип за управление на проекта:

инж. Пламен Зорков - Ръководител проект

инж. Цветелин Лишев - Координатор СМР

Иваничка Енчева - Счетоводител

Марияна Маринова – Технически сътрудник

Проект „Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител