Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

ÐРÐÐÐТ âÐРÐÐÐÐ ÐÐ 2015â

ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“

Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0132-C01 - „Приеми ме 2015“

Продължителност на проекта: 01.12.2015 - 31.12.2021 г.

Общата стойност на проекта: 136 404 000 лева.

Общо получени трансфери от Община Ловеч по проекта за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г. - 960 061,97 лв.

 

Основна цел:

Проектът има за цел да развие услугата на местно и областно ниво в изпълнение на Плана за развитие на социалната услуга „приемна грижа“ за периода 2017/2018 г. Партньори на Проект „Приеми ме 2015“ са община-областен град Ловеч, община Тетевен и община Троян.

Качеството на предоставяната приемна грижа е основен приоритет, като се набляга на оценката, обучението и наблюдението на утвърдените приемни семейства. Оценката за качеството на грижите, които предоставя всяко семейство е решаваща за ефективното прилагане на мярката за закрила - настаняване в приемно семейство. Поставя се акцент върху текущ мониторинг чрез ежемесечно наблюдение на приемната грижа и извършване на оценка на въздействието на услугата за създаване на сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство. В процеса на предоставяне на приемна грижа с приемните родители се организират и провеждат индивидуални супервизии, водени от специалист, групи за взаимна подкрепа и супервизии в група, организирани от ОЕПГ, извършват се индивидуални, семейни и групови консултации на приемни семейства; базово обучение и допълнителна квалификация на кандидати за приемни семейства, поддържащо и надграждащо обучение на утвърдени приемни семейства.

Чрез информираност на обществото за планираните дейности по проект „Приеми ме 2015“ се цели да се наложи положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи деца, включително и достъпно разясняване на целите и аспектите на социалната услуга „приемна грижа“ и перспективи за нейното развитие.

Приоритет за приемната грижа са следните целеви групи на деца, потенциални потребители на услугата:

  • деца от 0 до 3 годишна възраст - ниво родилен дом;
  • деца от 3 до 18/20 годишна възраст - с увреждания;
  • деца от 3 до 18/20 годишна възраст - жертва на трафик, насилие, без родителски грижи.

 

В центъра на приемната грижа е поставен акцент за повишаване на качеството на услугата чрез структуриране на специализирано обучение и супервизии на служителите от Областния екип по приемна грижа - Ловеч. Приета е програма за специализирано обучение на комисиите по приемна грижа.

 

Постигнати резултати:

Актуални данни към 2021 г.:

1. на територията на Община Ловеч са утвърдени 13 професионални приемни семейства съгласно заповед, като 9 приемни семейства са с договор към общината, в чиито домове са настанени 12 деца.

2. на територията на Община Тетевен са утвърдени 21 професионални приемни семейства съгласно заповед, като 15 приемни семейства са с договор към общината, в чиито домове са настанени 16 деца.

3. на територията на Община Троян са утвърдени 8 професионални приемни семейства съгласно заповед, като 5 приемни семейства са с договор към общината, в чиито домове са настанени 5 деца.

 

Областен екип по приемна грижа - Ловеч

Цветослава Атанасова - Началник екип

Социални работници за община Ловеч и община Троян

Боян Дочев и Светлин Цанков

Социални работници с Изнесено работно място - Тетевен

Дичка Коцева и Анета Момчилова

 

Екип за управление на проекта:

Даниела Даскалова - Администратор

Весела Тутекова - Счетоводител

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч