Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ЛОВЕЧ - ЕТАП 1“

ÐРÐÐÐТ âÐРÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐРÐÐ ÐÐ ÐÐÐРÐÐÐÐÐ ÐФÐÐТÐÐÐÐСТ ÐÐ ÐÐÐÐÐФÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐЩÐРСÐРÐÐÐ Ð ÐР. ÐÐÐÐЧ - ÐТÐÐ 1â

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

 

 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

 

Процедура за директно предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

 

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.020-0005-C03 от 20.03.2018 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Продължителност на проекта: 23 месеца (20.03.2018 г. - 20.02.2020 г.)

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 296 210, 72 лева

 

БФП: 1 296 210, 72 лева                                                                                                                       

 

Основна цел на проекта:

Повишаване на класа на енергийно потребление на жилищните сгради, обект на интервенция, чрез достигане на клас на потребление на енергия минимум клас „С“,  подобряване достъпа на хора с увреждания до сградите и конструктивно възстановяване и усилване. Осигуряване на топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

 

Очаквани резултати:

Проектът предвижда да се приложат енергоспестяващи мерки на 7 многофамилни жилищни сгради, разположени в строителните граници на гр. Ловеч, което ще допринесе за намаляване разхода на енергия на 73 домакинствата, ще осигури достъпна жизнена среда и ще удължи жизнения цикъл на следните сгради:

  • МЖС - ул. "Георги Сава Раковски" № 3;
  • МЖС - ул. "Търговска" № 86;
  • МЖС - ул. "Георги Сава Раковски" № 20, № 24 и № 26-3 бр. сгради в свързано застрояване;
  • МЖС - ул. "Генерал Скобелев" № 26, блок "Скобелев";
  • МЖС - ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 6, блок "Лястовица".

 

Екип за управление на проекта:

инж. Деница Зоркова - Ръководител проект

инж. Цветелин Лишев - Координатор СМР

Марияна Йочева - Технически сътрудник

  Поля Стойкова - Счетоводител

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч