Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ЛОВЕЧ - ЕТАП 2“

ÐРÐÐÐТ âÐРÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐРÐÐ ÐÐ ÐÐÐРÐÐÐÐÐ ÐФÐÐТÐÐÐÐСТ ÐÐ ÐÐÐÐÐФÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐЩÐРСÐРÐÐÐ Ð ÐР. ÐÐÐÐЧ - ÐТÐÐ 2â

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

 

 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура за директно предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.020-0006-C03 от 17.09.2018 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Продължителност на проекта: 20 месеца (17.09.2018 г. – 17.05.2020 г.)

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 151 352,40 лева

БФП: 1 151 352,40 лева

 

Основна цел на проекта:

Основната цел на проекта е чрез изпълнение на предвидените мерки да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ на жилищните сгради – обект на интервенция, да се подобри достъпа на хора с увреждания до сградите, да се извърши конструктивно възстановяване и усилване. Крайната цел е да се осигурят по-добри условия на живот в сградите, да се постигне топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

 

Очаквани резултати:

Проектът предвижда да се приложат енергоспестяващи мерки на 5 многофамилни жилищни сгради, разположени в строителните граници на гр. Ловеч, което ще допринесе за намаляване разхода на енергия на 63 домакинства, ще осигури достъпна жизнена среда и ще удължи жизнения цикъл на следните сгради:

  • МЖС на ул. „Патриарх Евтимий“ № 6, ЖСК „В. Левски“
  • МЖС на ул. „Цачо Шишков“ № 39 и № 41, ЖСК „Восток“
  • МЖС на ул. „Ген. Скобелев“ № 6
  • МЖС на ул. „Ген. Скобелев“ № 8, бл. „Медикус“
  • МЖС на ул. „Цачо Шишков“ № 42А и № 50.

 

Екип за управление на проекта:

инж. Петър Деков - Ръководител проект

арх. Ралица Маринова - Координатор СМР

Десислава Йорданова - Технически сътрудник

  Хюлия Вели - Счетоводител

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч