Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ЛОВЕЧ - ЕТАП 3“

ÐРÐÐÐТ  âÐРÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐРÐÐ ÐÐ ÐÐÐРÐÐÐÐÐ ÐФÐÐТÐÐÐÐСТ ÐÐ ÐÐÐÐÐФÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐЩÐРСÐРÐÐÐ Ð ÐР. ÐÐÐÐЧ - ÐТÐÐ 3â

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

 

 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

 

Процедура за директно предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

 

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.020-0007-C01 от 21.08.2019 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Продължителност на проекта: 20 месеца (21.08.2019 г. - 21.04.2021 г.)

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 098 467,58 лева

 

БФП: 1 098 467,58 лева                                                                                                                        

 

Основна цел на проекта:

Повишаване на класа на енергийно потребление на жилищните сгради, обект на интервенция, чрез достигане на клас на потребление на енергия минимум клас „С“,  подобряване достъпа на хора с увреждания до сградите и конструктивно възстановяване и усилване. Осигуряване на топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

 

Очаквани резултати:

Проектът предвижда да се приложат енергоспестяващи мерки на 5 многофамилни жилищни сгради разположени в строителните граници на гр. Ловеч, което ще допринесе за намаляване разхода на енергия на 51 домакинства, ще осигури достъпна жизнена среда и ще удължи жизнения цикъл на следните сгради:

 

- МЖС на ул. "Иларион Ловчански" № 34;

- МЖС на бул. "България" № 48, вх. А;

- МЖС на ул. "Оборище" № 1;

- МЖС на ул. "Петко Р. Славейков" № 7А;

- МЖС на ул. "Търговска" № 54, бл. "Надежда"

 

Екип за управление на проекта:

  Георги Братоев - Ръководител проект

инж. Пламен Зорков - Координатор СМР

Иваничка Енчева - Счетоводител

Марияна Йочева - Технически сътрудник

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч