Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. ЛОВЕЧ И ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАЕТИ ОТ ДА "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" - СЕКТОР ЛОВЕЧ“

ÐРÐÐÐТ âÐРÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐРÐÐ ÐÐ ÐÐÐРÐÐÐÐÐ ÐФÐÐТÐÐÐÐСТ ÐРСÐРÐÐÐТРÐРРУ "ÐÐÐÐЦÐЯ" - ÐР. ÐÐÐÐЧ Ð ÐÐÐÐЩÐÐÐЯ, ÐÐÐТРÐТ  ÐÐ "ТÐÐ¥ÐÐЧÐСÐÐ ÐÐÐРÐЦÐÐ" - СÐÐТÐР ÐÐÐÐЧâ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

 

 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

 

Процедура за директно предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

 

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.020-0004-C02 от 20.03.2018 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ПАРТНЬОРИ: ОД на МВР-гр. Ловеч и ДА „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“

 

Продължителност на проекта: 20 месеца (20.03.2018 г. - 20.11.2019 г.)

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 722 396,51 лева

 

БФП: 699 596,51 лева и 22 800,00 лева - собствен принос от Партньорите.                         

 

Основна цел на проекта:

Проектът предвижда да се повиши класа на енергийното потребление на административните сгради - РУ "Полиция" - гр. Ловеч и помещенията, заети от ДА "Технически операции" - сектор Ловеч, като се достигне клас на енергопотребление „В“, конструктивното им възстановяване и усилване и да се подобри достъпа на хора с увреждания. Ще се осигурят по-добри условия за служителите, топлинен комфорт и по-високо качество на работната среда в сградите, обект на интервенция.

 

Очаквани резултати:

Постигнат по-висок клас на енергийна ефективност, намалени разходи за ел. енергия и косвено намаляване на парниковите газове. Подобрени експлоатационни характеристики и удължен жизнен цикъл на сградите на РУ "Полиция" - гр. Ловеч и помещения, заети от ДА "Технически операции" - сектор Ловеч, осигурена по-добра работна среда и подобрена мобилност на хората с увреждания.

 

Екип за управление на проекта:

арх.  Даниела Златанова - Ръководител проект

  Величка Петрова - Координатор

  Светлана Хубавенкова - Счетоводител

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч