Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”

ÐÑÐ¾ÐµÐºÑ âÐнеÑгийно еÑекÑивна модеÑнизаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑелиÑниÑе ÑиÑÑеми за вÑнÑно изкÑÑÑвено оÑвеÑление на гÑ. ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¸ Ñ. ÐойÑенÑиâ

 

 

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


                                                                                                                                                                        

ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЕЛИЩНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ЛОВЕЧ И С. ДОЙРЕНЦИ”

Договор за БФП № BGENERGY-2.001-0101-007 от 14.03.2021 г.

 

ПРОЦЕДУРА № BGENERGY-2.001 - „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

 

ПРОГРАМА „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по

ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г. (ФМ на ЕИП 2014-2021)

 

БЕНЕФИЦИЕНТ - ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ПАРТНЬОР - „ЕМПИЕНЕРДЖИ ООД“, Кралство Норвегия

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 25 месеца - от 14.03.2021 г. до 14.04.2023 г., съгласно сключено споразумение № BGENERGY-2.001-0101-C02 от 12.09.2022 г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА - 1 172 503 лева, както следва:

Финансиране от ЕС - ФМ на ЕИП - 996 627.72 лева.

Национално финансиране - 175 875.48 лева.

 

Основна цел на проекта:

Чрез изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност да се повиши класа на енергийното потребление на системите за външно изкуствено осветление в гр. Ловеч и с. Дойренци, с което да се осигурят по-добри условия за живот на местното население и по-високо качество на градската среда.

Специфични цели:

 • Да се намали годишното потребление на първична енергия с 888 560 kWч./год.;
 • Да се намалят емисиите на парникови газове с 1241 тона/годишно спестени емисии СО2 и се подобри качеството на въздуха в България;
 • Да се повиши качеството на работната среда и живот на 43 242 души, жители на Община Ловеч, също така да се повиши пътната безопасност за пешеходците, да се намали умората на хората при шофиране и др.;
 • Да се осигурят условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
 • Подобряване на състоянието на околната среда, включително намалени разходи за здравеопазване, разходи за строителство на пречиствателни съоръжения, намалена вероятност за санкции от ЕК във връзка с опазване на околната среда.

 

Проектът включва дейности по:                                    

 • Замяна на съществуващите конвенционални улични и паркови осветителни тела с високоефективни LED осветители;
 • Въвеждане на автоматизирана система за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление;
 • Въвеждане на мерки за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

 • Повишаване на ЕЕ в Община Ловеч;
 • Намаляване на крайното енергийно потребление, намаляване на разходите за енергия и косвено намаляване на парниковите газове;
 • Подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на уличното осветление;
 • Осигуряване на по-добра жизнена среда.

 

В проекта е предвидено използване на Възобновяеми енергийни източници за захранване на уличното осветление, като се използват соларни модули. На покрива на сградата на бившето СПТУ „Дочо Пенков“, в северна индустриална зона, ще се монтира фотоволтаичнa централa, която ще работи с хибридни инвертори и блoкове с акумулаторни батерии. Енергията, събраната пред деня ще бъде складирана в акумулаторните батерии и отвеждана към уличното осветление вечерно време. Предвижда се електрическата енергия, произведена от ВЕИ, да е минимум 10.7 % от необходимата за уличното осветление.

Реализацията на проекта ще допринесе за постигането на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и за укрепване на двустранните отношения между държавите донори и общините от Република България чрез финансов принос в сектор изменение на климата и енергията от възобновяеми източници, както и ще допринесе за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия за 2020 г., свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление и при първичното енергийно потребление.

След приключване на дейностите по проекта, ще бъдат достигнати 75 % енергийни спестявания.

 

Екип проект

инж. Петър Деков - ръководител на проекта

инж. Пламен Зорков - технически експерт

Миглена Стефанова - финансов експерт

Десислава Йорданова - експерт "Информация и комуникация"

Пламена Попска - експерт "Тръжни процедури"

 


www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните-донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч