Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НОВИ ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД "ТОДОР КИРКОВ" КВ. "ВАРОША", ГР. ЛОВЕЧ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

 

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.020-0001-C01/21.11.2016 г.

 

Продължителност на проекта:  28 месеци (21.11.2016 г. - 21.03.2019 г.)

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 6 943 866.12 лева

БФП: 6 883 421.25 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 60 444.87 лева

 

Основна цел на проекта:

Повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в град Ловеч с цел осигуряване на устойчив и динамичен градски център с подобрени качества на живот и нова социална среда чрез нови пространствени решения.

 

Очаквани резултати:

Проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад "Тодор Кирков" кв. "Вароша", гр. Ловеч“ предвижда рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона на централна градска част (ЦГЧ) и пл."Тодор Кирков" в Архитектурно-исторически резерват "Вароша" на гр. Ловеч.

Обект на интервенции са: 1.  пешеходната част от ул. "Търговска" (от Покрит мост до ул. "Ал. Стамболийски"), градска градина и пл. "Екзарх Йосиф І", 2. пл. „Г.М.Димитров” и комплекс „Космос”, 3. пл. „Т.Кирков”.

В рамките на изпълнението на проекта ще се извърши:

  • цялостна подмяна на настилките;
  • изграждане на 3 фонтана на пл. “Екзарх Йосиф І”, пл."Т.Кирков"  и пред Драматичен театър;
  • рампи за осигуряване на достъпна среда;
  • ново решение на алейната мрежа  в градската градина;
  • ремонт скулптурната композиция пред съдебната палата;
  • отваряне на нова пешеходна ос от ул.”Цачо Шишков” през градската градина към катедралния храм;
  • ревизия на озеленяването и градското обзавеждане;
  • ремонт на пасажното пространство в комплекс ”Космос”;
  • въвеждане на енергоспестяващо осветление;
  • ремонт настилките на пл. “Т. Кирков”, озеленяване и оформяне на пространството около паметника.

 

Екип за управление на проекта:

инж. Николай Стоянов – Ръководител проект

Живко Йорданов – Координатор СМР

Мариета Бахова – Технически сътрудник

Диана Вълкова – Счетоводител