Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НОВИ ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА ПЛОЩАД „СВОБОДА“, ГР. ЛОВЕЧ“

ÐРÐÐÐТ âРÐÐ¥ÐÐÐÐÐТÐЦÐЯ Ð ÐÐÐÐ ÐРÐСТРÐÐСТÐÐÐРРÐШÐÐÐЯ ÐÐ ÐÐÐЩÐÐ âСÐÐÐÐÐÐâ, ÐР. ÐÐÐÐЧâ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

 

 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

 

Процедура за директно предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

 

Договор № BG16RFOP001-1.020-0008-С01

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Продължителност на проекта: 16 месеца (02.09.2020 г. - 02.01.2022 г.)

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 939 557.83 лева, от които:

Европейско финансиране:  798 624.15 лева

Национално съфинансиране: 140 933.68 лева                                                                                      

 

Основна цел на проекта:

Основна цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез цялостно благоустрояване на физическата градска среда в град Ловеч. Със завършване на цялостното изграждане на модерен градски център с максимален набор от функции се цели да се повиши привлекателността на гр. Ловеч и да се създадат условия за повишаване на икономическата активност и постигане на устойчив растеж.

 

Очаквани резултати:

  • Цялостна подмяна на настилките
  • Ревизия на озеленяването и градското обзавеждане
  • Изграждане на поливна система
  • Изграждане на 3 детски площадки за игра и скейтборд площадка
  • Въвеждане на енергоспестяващо осветление
  • Осигуряване на достъпна среда (достъпен маршрут) за хора с увреждания
  • Подобрени условия на живот и отдих и балансирано икономическо развитие на града и региона

 

Екип за управление на проекта:

инж. Петър Деков - Ръководител проект

инж. Цветелин Лишев - Координатор СМР

Диана Вълкова - Счетоводител

 
Проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на Площад „Свобода“, гр. Ловеч“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч