Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПРОЕКТ „РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМОВ", ГР. ЛОВЕЧ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

 

Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“

 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“

 

ДОГОВОР № BG16RFOP001-3.002-0023-C01/12.01.2017 г.

 

Продължителност на проекта:   21 месеци (12.01.2017 г. - 12.10.2018 г.)

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 299 980.00 лева

БФП: 1 299 980.00 лева

 

Основна цел на проекта:

Създаване на условия за предоставяне на модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов", гр. Ловеч. 

 

Очаквани резултати:

В рамките на проект „Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов", гр. Ловеч“ с цел осигуряване на условия за качествено професионално образование се предвижда да се извърши:

  • цялостно обновяване на образователната институция;
  • ремонт на класни стаи, кабинети, лаборатории, библиотека;
  • проучване и проектиране промяна предназначението на третия етаж от източно крило на учебната сграда за обособяване на ученическо общежитие до 60 лица (обучаващи се в ПГВМ-Ловеч), чрез реконструкцията на съществуващи класни стаи в спални помещения, санитарно-хигиенни помещения и обслужващи зони, като част от цялостното обновяване на образователната институция;
  • ремонт и преустройство на котелно помещение;
  • ремонт на кухненски блок и столова;
  • ремонт на физкултурния салон и прилежащите към него съблекални;
  • доставка обзавеждане на общежитие и оборудване на кухненски блок;
  • рехабилитация на дворно пространство.

Чрез реализацията на проекта ще се създадат съвременни и модерни условия за обучение, пребиваване, отдих и спорт.

 

Екип за управление на проекта:

Георги Братоев – Ръководител проект

Габриела Георгиева – Координатор

Иваничка Енчева - Счетоводител