Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ – ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. ЛОВЕЧ“

ÐРÐÐÐТ âСÐЦÐÐÐÐÐ-ÐÐÐÐÐÐÐЧÐСÐÐ ÐÐТÐÐРÐЦÐЯ ÐРУЯÐÐÐÐÐ ÐРУÐÐ â ÐÐТÐÐРÐРÐÐÐ ÐÐРÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐРЯÐÐÐÐ ÐÐСТЪÐÐ ÐÐ ÐÐРÐÐÐÐÐÐÐÐ Ð ÐР. ÐÐÐÐЧâ

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

 

Процедура за БФП № BG05М9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

 

ДОГОВОР за БФП № № BG05M9OP001-2.056-0003-C01/06.07.2021г.

 

ДОГОВОР за БФП № №BG05M9OP001-2.056-0003-2014BG05M2OP001-C01 от 06.07.2021 г. 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

ПАТРНЬОРИ:

СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ – ГР. ЛОВЕЧ“ 

ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ЛОВЕЧ

- СДРУЖЕНИЕ „ЗНАНИЕ“

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 01.08.2021 г. – 01.02.2023 г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 195 572, 91 лв 100 % БФП (от които 151 869, 34 лв. по ОП РЧР и 43 703,57 лв. по ОП НОИР)

 

Основна цел на проекта:

Проектът има за цел да създаде ефективен модел за устойчива социално-икономическа интеграция за хора от уязвимите групи на територията на Община Ловеч, насочен към повишаване качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения. Проектното предложение включва редица мерки и дейности за трайна интеграция на пазара на труда, чрез активиране на икономически неактивни лица, професионално информиране и консултиране, насърчаване на предприемачество за намиране на работа, предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация и ключова компетентност. За целта по взаимодопълващ начин ще се използват възможностите, на две оперативни програми – ОП НОИР и ОП РЧР.

Чрез реализация на заложените дейности ще бъде изградена интегрирана  социално-здравна услуга  в общността, в активно партньорство с неправителствения сектор, която ще даде възможност за промоция на здравето, по-добро качество на живот на хората от уязвимите групи. Социално-икономическата интеграция е процес, който изисква продължителни и целенасочени усилия по отношение, както на децата, така и на възрастните с цел да се намали до минимум делът на отпадналите от образование, като се работи и с активното участие на родителите и учениците от уязвимите групи.

 

Дейности по ОП РЧР:

1. Активиране на икономически неактивни лица чрез мотивационни дейности и обучения

2. Осигуряване на субсидирана заетост

3. Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността

4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

 

Дейности по ОП НОИР:

1. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование.

2. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила.

3. Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина или учебни занятия. Насърчаване участието на родителите в образователния процес без разлика от етническия им произход, разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието.

4. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

5. Повишаване на здравната култура

 

Целеви групи, обхванати от проекта:

I. Представителите на целевите групи, включени в проектните дейности по ОПРЧР обхващат предвидените за настаняване в социалните жилища, реализирани по ОПРР 2014-2020, както и всички други представители на уязвими групи, намиращи се в сходна ситуация и попадащи в обсега на целевите групи на територията на община Ловеч.

II. Целевите групи, идентифицирани по ОП НОИР в настоящото проектно предложение обхващат всички допустими целеви групи по процедурата:

- Деца и ученици от етническите малцинства и/или от уязвими групи/ и от семейства, търсещи или получили международна подкрепа.

- Младежи от етническите малцинства и/или от уязвими групи, и от семейства, търсещи или получили международна подкрепа.

- Родители от етническите малцинства и/или от уязвими групи, и от семейства, търсещи или получили международна подкрепа.

Интегрираните мерки по настоящата процедура обхващат както настанените в социалните жилища, така и други представители намиращи се в сходна ситуация и попадащи в обсега на гореописаните целеви групи.

 

Екип за управление на проекта:

- Илиана Николова, ръководител проект

- Росица Христова, счетоводител

- Илиян Стоянов, координатор

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч