Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА ЛОВЕЧ – БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020”

ÐРÐÐÐТ âТÐÐ¥ÐÐЧÐСÐÐ ÐÐÐÐЩ ÐÐ ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧ â ÐÐÐÐФÐЦÐÐÐТ ÐÐ ÐРÐÐРÐТÐТÐÐ ÐС 1 ÐÐ ÐÐРР 2014-2020â

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 8: ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП  BG16RFOP001-8.001 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“

 

ДОГОВОР № BG16RFOP001-8.001-0023-C01/27.06.2016 г.,

 

ПРОЕКТ: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА ЛОВЕЧ – БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020”

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  90 МЕСЕЦА /27.06.2016-27.12.2023/

 

ОБЩА СУМА НА БЮДЖЕТНАТА ЛИНИЯ: 123 042,40 лева БФП

 

1. Предназначение на бюджетната линия: Подкрепа на Община Ловеч за реализация на Инвестиционната програма, чрез финансово обезпечаване на дейностите по: управлението и изпълнението и за периода до 2023 година, функционирането на Междинното звено, възнагражденията на външните за бенефициента експерти за оценка на проектните предложения, включени в Инвестиционната програма.

2. Стойност на бюджетната линия:

Обща сума на Бюджетната линия – 123 042,40 лв. /сто двадесет и три хиляди и четиридесет и два лева и четиридесет ст./, съгласно Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-8.001-0023-C01 от 27.06.2016 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ - Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ и Община Ловеч, за изпълнение на бюджетна линия /финансов план/: „Техническа помощ за Община Ловеч – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, при продължителност 90 месеца.

3. Начин на финансиране и обезпечаване: 100 % безвъзмездна финансова помощ, съгласно сключения договор с УО на ОПРР.

4. Дейности:

  • Осигуряване на възнагражденията на екипите за изпълнение на Инвестиционната програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“;
  • Възнаграждения на екипите на Междинните звена с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
  • Наемане на външни за междинните звена оценители и помощник оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
  • Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на равнище ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие.
  • Участие в програми за обмен на опит и добри практики.
  • Разходи за публичност и визуализация.
  • Разходи за организация и управление.

 

Екип за управление на проекта/бюджетната линия:

Даниела Цанова - Ръководител проект

Миглена Стефанова - Счетоводител проект

 

ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА ЛОВЕЧ – БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020“
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител