Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ“

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

ПРИОРИТЕТ 2 „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05SFPR002-2.002 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ“ 

ДОГОВОР № BG05SFPR002-2.002-0073-C01 от 06.03.2023 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 01.04.2023 г. - 01.04.2025 г. (24 месеца)

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  334 243.99 лв., 100 % БФП

Кратко описание на проекта:

Проектът е насочен към прилагането на интегрирани мерки с оглед изпълнението на правомощията на Община Ловеч, свързани с осъществяването на отговорностите й по реда на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. Целевите групи по проекта са служители от институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги на територията на Община Ловеч. Основните дейности включват: създаване и функциониране на фронт-офис за обезпечаване на задълженията и отговорностите на Община Ловеч по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочване за ползване на социални услуги, наемане на персонал, провеждане на обучения и супервизия, както и провеждане на разяснително-информационна кампания.

Цели:

Целта е да се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и да се улесни прехода към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. Предоставянето на подкрепа на Община Ловеч в изпълнението на правомощията й по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението. Проектът цели ускоряване на реформата на системата на социалните услуги на общинско ниво, укрепване на капацитета на Община Ловеч за провеждане на съвременни социални политики и повишаване на качеството на социалните услуги на местно ниво.

Очаквани резултати:                                                                             

Резултатите от изпълнението на проекта целят единствено и само подобряване на предоставяните социални услуги на територията на Община Ловеч. С реализацията на проекта се цели да се изгради капацитет в Община Ловеч за прилагането на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. Специфичните цели допринасят за решаване на идентифицираните нужди на целевата група – 25 служители на Община Ловеч, вкл. и на доставчици на социални услуги, които участват в изпълнението на правомощията на общината по прилагането на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.

 

Екип за управление на проекта:

Валерия Баръмова - Ръководител

Поля Стойкова - Счетоводител

Надежда Лазарова – Координатор

 

 

 

 

Договор № BG05SFPR002-2.002-0073-C01 финансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027