Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ”

ÐРÐÐÐТ âУСТÐÐЧÐÐРРÐÐÐÐТÐÐ ÐРСÐЦÐÐÐÐÐТРÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐРСÐЦÐÐÐÐÐ ÐÐÐЮЧÐÐÐÐ ÐРХÐРРС УÐРÐÐÐÐÐÐЯ Ð ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧâ

 

ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ”

 

 Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0015-C001

 

Месец август, 2017 г. приключиха дейностите по Проект „Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хора с увреждания в община Ловеч”, реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Продължителност на проекта: 21 месеца.

Период на изпълнение: 01.11.2015 г. - 01.08.2017 г.

Общата стойност: 787 466,76 лв.

Верифицирани средства: 760 174,32 лв.

 

В рамките на проекта се създаде „Звено за социални услуги в домашна среда“, в което са назначени 136 безработни лица, от които: 1 на длъжност „Ръководител Звено“ и 1 на длъжност „Социален работник“ - персонал за организация и изпълнение на дейностите на „Звеното“; 51 на длъжност „Домашен помощник“, 59 на длъжност „Личен асистент“ и 24 на длъжност „Социален асистент“, които предоставят почасови социални услуги в домашна среда на 255 потребители. Пакетът от предоставяните социални услуги включва три вида почасови услуги в домашна среда - Лична помощ, Социална подкрепа и Помощ при комунално-битови дейности. Поради големият интерес към услугите, договорът се анексира и се разкриха още 136 работни места с 90 повече от първоначално предвидените 46 работни места.

 

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ:

 

Чрез предоставяните социални услуги от „Звено за социални услуги в домашна среда“ се оказа подкрепа за социална интеграция и социално включване на 255 лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност да се самообслужват. Броят на потребителите е с 32 % повече от първоначално предвидените 175 лица.

Интегрирани здравни услуги и психологическа подкрепа са получили 24 потребители, а мотивационна подкрепа от супервайзор - 107 служители.

 

УСТОЙЧИВОСТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

 

След приключването на проекта, предоставянето на социални услуги от „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ продължи със средства от държавния бюджет до края на 2017 г. През 2017 г. услугите са предоставяни на 162 потребители. Разкрити са общо 86 работни места, от които - 38 за длъжност „Личен асистент“, 15 работни места - „Социален асистент“ и 33 работни места за длъжност „Домашен санитар“.

Община Ловеч сключи споразумение с Агенцията за социално подпомагане за разходване на финансов ресурс в месечен размер на 48 000 лв.  или общо 576 000 лв. за цялата 2018 година. Средствата са за целево осигуряване на социални услуги в домашна среда („Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“)  за хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

 

Разкритите работните места от 2017 г. се запазват и през 2018 г., като със служителите са сключени допълнителни споразумения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж