Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Дирекция „Икономическа политика и бюджет”

Дирекция „Икономическа политика и бюджет” осъществява дейности в изпълнение на общинската политика в областта на публичните финанси, контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на публични средства, икономическите дейности, общинската собственост, земеделието и горите.

Дирекция „Икономическа политика и бюджет” включва следните отдели:

1. Отдел „Икономически дейности и бюджет“;

2. Отдел „Общинска собственост“;

3. Отдел „Разходване на средства и контрол“

 

 Отдел „Общинска собственост”:

 

1. Води картотека и съхранява цялостната документация на общинските имоти на територията на общината и съставя актове за общинска собственост;

2. Отговаря за вписванията в следните регистри:

  • Главен регистър на публичната общинска собственост;
  • Главен регистър на частната общинска собственост;
  • Публичен регистър за разпоредителните сделки;
  • Публичен регистър за даренията;
  • Регистър на пчелите и пчелните семейства в Община Ловеч.

3. Организира разработването на стратегия и годишни програми за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, тяхното изпълнение и отчитане;

4. Изготвя анализи и предложения за ефективно използване на имотите общинска собственост;

5. Проучва, комплектова и изпраща в Областна администрация преписки за деактуване на имоти държавна собственост;

6. Издирва и актува безстопанствени имоти на територията на общината;

7. Отговаря за подаване на информация в дирекция „Местни приходи” за новопостроените или придобитите по друг начин имоти, като в 2-месечен срок подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти;

8. Отговаря за своевременното подаване на Актовете за общинска собственост в отдел „Счетоводен” за завеждане на новопридобитите имоти и преоценка на преактуваните имоти;

9. Отговаря за подаване на информация в дирекция „Местни приходи” за имотите общинска собственост, които ще се облагат с такса битови отпадъци, според количеството генериран отпадък;

10. Подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти държавна собственост;

11. Отписва имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези основанието на които е отпаднало;

12. Съхранява и допълва картотеката и регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;

13. Изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите;

14. Извършва подготвителните действия във връзка с провеждане на процедурите по предоставяне на концесии върху обекти общинска собственост, съгласно Закона за концесиите;

15. Осъществява контрол по изпълнение на сключени концесионни договори в зависимост от спецификата им;

16. Предоставя в Националния концесионен регистър концесионните договори и електронните формуляри за разкриване на партиди за предоставените концесии;

17. Отговаря за цялостното съхраняване на документацията по предоставяне на концесиите и сключване на концесионните договори;

18. Организира дейностите за подготовка на процедури по отдаване под наем на общински нежилищни имоти: магазини, заведения, клубове и офиси, помещения за политически партии и синдикални организации, производствени помещения, терени за поставяне на преместваеми съоръжения и рекламно-информационни елементи, поземлени имоти. Извършва контрол по изпълнението на договорите;

19. Подготвя преписките и тръжните документи за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем на общински имоти;

20. Изготвя анекси към договори и предизвестия за прекратяването на договори за наем на общински имоти;

21. Подготвя преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;

22. Изготвя предложение до Общински съвет за извършване на разпоредителни действия с имоти общинска собственост;

23. Организира провеждането на процедурите за отдаване под наем на общинско имущество;

24. Изготвя становища до ОЕСУТ относно преписки, касаещи имотите общинска собственост;

25. Извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва проверки и изготвя констативни протоколи за състоянието им;

26. Подава информация на дирекция „Устройство на територията” за изготвяне на количествено-стойностни сметки за необходимите ремонтни дейности, с цел  осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката на общинските имоти;

27. Изготвя и организира дейностите за изпълнението на заповеди за изземване на общински нежилищни и жилищни имоти;

28. Организира процедурите за продажба на обекти общинска собственост в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост;

29. Организира дейността на Комисията за контрол на договорите за отстъпено право на строеж върху общинска земя и извършва проверки за установяване на фактическото състояние;

30. Анализира плащанията по договорите за наем на общински имоти;

31. Организира дейностите по управлението на горските територии общинска собственост;

32. Организира и участва в Местния консултативен съвет по опазване на горските територии-общинска собственост, дивеча и рибата и Общинската епизоотична комисия;

33. Оказва съдействие за провеждането и контрола на задължителните ветеринарни мероприятия в областта на животновъдството;

34. Организира дейностите по управлението на земеделските земи, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч. Извършва контрол при изпълнението на сключените договори;

35. Подготвя и изпълнява заповеди за изземване на земеделски земи, които се владеят без правно основание;

36. Организира подготовката на процедури за почистване на дерета, мери и пасища от храсти и дървета;

37. Подпомага работата на Общински съвет Ловеч по ЗПСК при подготовката на предложения  за приватизация на общински обекти;

38. Организира провеждането на публични търгове и публично оповестени конкурси за приватизация на обекти общинска собственост и изготвя договори;

39. Осъществява дейности по следприватизационен контрол на реализирани приватизационни сделки;

40. Организира и контролира дейностите по законосъобразно и целесъобразно провеждане на жилищната политика;

41. Организира и контролира дейността по поддържането на актуални бази данни за картотекираните граждани с обосновани жилищни нужди и наематели на общински жилища;

42. Организира дейността на Комисията за жилищно настаняване;

43. Изготвя и внася предложение в Общински съвет за определяне вида,  групите и броя общински жилища, съобразно потребностите в общината;

44. Подпомага дейността на Местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове;

45. Отговаря за вписването в електронния регистър на Министерство на младежта и спорта на спортните обекти и съоръжения;

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч