Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Дирекция „Икономическа политика и бюджет”

Дирекция „Икономическа политика и бюджет” осъществява дейности в изпълнение на общинската политика в областта на публичните финанси, контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на публични средства, икономическите дейности, общинската собственост, земеделието и горите.

Дирекция „Икономическа политика и бюджет” включва следните отдели:

1. Отдел „Икономически дейности и бюджет“;

2. Отдел „Общинска собственост“;

3. Отдел „Разходване на средства и контрол“

 

 Отдел „Икономически дейности и бюджет”:

 

1. Осъществява дейностите по разработване, приемане и актуализация на бюджета на общината;

2. Осъществява цялостната организация за публичното обсъждане на проекто-бюджета от местната общност;

3. Организира изготвянето на бюджетна прогноза за следващи периоди;

4. Методически подпомага и координира разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности в общината;

5. Подпомага дейностите за изготвяне и прилагане на формули за всяка отделна дейност за разпределение на средствата за бюджетната година между училища, детски градини и обслужващи звена:

  • получени от първостепенния разпоредител с бюджет по единни разходни стандарти за делегираните от държавата дейности за едно дете и един ученик, одобрени с акт на Министерски съвет;
  • по разходен стандарт от местни приходи за едно дете, одобрен от Общински съвет Ловеч.;

6.  Осъществява методическо ръководство и контрол при съставянето, изпълнението, промените и отчитането на делегираните бюджети на второстепенните разпоредители с бюджет;

7. Отговаря за съставянето и контролира изпълнението и отчета на бюджета на Общински детски комплекс – третостепенен разпоредител с бюджет;

8. Осъществява контрол при съставянето и отчитането на бюджета на функциите „Здравеопазване” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, формиране на средствата за работна заплата и изготвянето на длъжностни и поименни щатни разписания на персонала;

9. Изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение;

10. Извършва анализ на отчетите по изпълнение на бюджета и набелязва мерки за отстраняване на установени пропуски;

11. Осъществява предварителен контрол за финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджет;

12. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, чрез извършване на проверки преди вземане на решения за поемане на задължения и преди извършване на разходи;

13. Подготвя предложения и становища до кмета на общината при вземане на управленски решения по финансови въпроси;

14. Отговаря за проверка на отчетите за касово изпълнение на бюджета в частта им за плана и натуралните показатели;

15. Разработва и съгласува длъжностните и поименните разписания на персонала в общинска администрация и звената към нея преди утвърждаването им от кмета на общината;

16. Осъществява контрол по изпълнението на плана за заплати за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение и прави целесъобразни предложения;

17. Разработва Вътрешните правила за работната заплата и осъществява контрол за изпълнението им;

18. Контролира подготовката на проекти за договори в частта финансиране;

19. Организира изпълнението на дейностите по Закона за общинския дълг, изготвя отчети и ги представя в срок;

20. Подпомага управителите на търговските дружества с общинско участие при изготвянето на бизнес-програми ;

21. Води регистри на общинските дружества и на фирмите с общинско участие и координира дейността им;

22. Координира изпълнението на дългосрочните и краткосрочните бизнес програми на общинските търговски дружества и изготвя предложения за Общинския съвет за изменение на дружествените договори, капитала на дружеството и договорите за управление на общинските фирми;

 23. Организира дейностите за обществен превоз на пътници, чрез подготовка напроцедурите за изменение на транспортните схеми, процедурите по разпределение и възлагане на превозите по автобусните линии, сключване на договори и упражняване контрол по спазване на условията им;

24. Извършва дейности във връзка с издаването на разрешения за таксиметров превоз на пътници, пропуски за абонаментно паркиране и за движение и престой в забранените зони на град Ловеч;

25. Изготвя анализ на дейността на превозвачите на територията на Община Ловеч във връзка с разпределението и разходването на бюджетните субсидии и компенсации за обществения превоз;

26. Организира дейността на Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти;

27. Поддържа общински регистър на категоризираните туристически обекти на територията на общината;

28. Събира статистическа информация и създава и поддържа информационна база данни за туризма на територията на общината.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч