Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ осъществява дейности в изпълнение на общинската политика в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта и туризма, социалните дейности и здравеопазването.

  1. участва при разработването, изпълнението и отчитането на стратегически и планови документи в общината;
  2. обобщава и подава информация на дирекция „Икономическа политика и бюджет” за съставянето на Годишен план-график за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и целите на съставянето на общинския бюджет.
  3. организира подготовката на техническите задания за изготвяне на документация за обществени поръчки съгласно компетенциите на структурното звено.
  4. Изпълнява дейностите по осигуряване на устойчивост на проекти по оперативни програми съгласно Процедурния наръчник на Община Ловеч.

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ включва:

1. Отдел „Образование, култура, вероизповедания и туризъм“;

2. Отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“.

 

 

Отдел „Образование, култура, вероизповедания и туризъм“

 

Отдел „Образование, култура, вероизповедания и туризъм“ организира изпълнението на дейностите в областите образованието, културата, туризма и вероизповеданията“

 

Дейност „Образование“

 

1. анализира и планира дейностите в общинската образователна система, изготвя предложения за оптимизиране на мрежата от детски градини, училища и обслужващи звена;

2. разработва и реализира Програмата за развитие на образователната система на Община Ловеч;

3. осигурява и контролира обхвата на децата подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование и поддържа актуална база данни за децата и учениците в общинската образователна система;

4. контролира натуралните показатели в общинските детски градини, училища и обслужващи звена – брой деца и ученици и тяхното движение;

5. организира изпълнението на процедурите съгласно правомощията на общината за определяне на средищни и защитени училища;

6. координира дейностите си Регионален инспекторат по образованието Ловеч;

7. организира дейности за повишаване на квалификацията на кадрите в общинската образователна система;

8. организира конкурсите за директори на общинските детски градини и участва спредставител в конкурсите за общинските училища и обслужващи звена;

9. подпомага организационно и методически дейността на общинските детски градини и обслужващи звена;

10. изготвя и предоставя информация на отдел „Икономически дейности и бюджет“ и отдел „Счетоводен“ за изпълнение на дейностите по осигуряване на:

  • безплатния транспорт за децата и учениците до 16-годишна възраст и компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал;
  • условията за целодневна организация на учебния ден, за хранене на децата и столово хранене на учениците, за отдих и спорт;
  • безплатните учебници и учебни помагала на децата от подготвителните групи и на учениците от І до VІІ клас.;

11. подпомага дейностите на отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ при:

  • организацията и осигуряването на здравословно хранене и прилагането на единно меню в общинските детски градини и училища;
  • осигуряване на условия за здравно обслужване на децата в детските градини и учениците на територията на общината.;

12. контролира събираемостта на месечните такси за ползване на детски градини;

13. осъществява дейностите по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на Министерски съвет;

14. отговаря за образователна и етническа интеграция на децата и младежите.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч