Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ осъществява дейности в изпълнение на общинската политика в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта и туризма, социалните дейности и здравеопазването.

  1. участва при разработването, изпълнението и отчитането на стратегически и планови документи в общината;
  2. обобщава и подава информация на дирекция „Икономическа политика и бюджет” за съставянето на Годишен план-график за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и целите на съставянето на общинския бюджет.
  3. организира подготовката на техническите задания за изготвяне на документация за обществени поръчки съгласно компетенциите на структурното звено.
  4. Изпълнява дейностите по осигуряване на устойчивост на проекти по оперативни програми съгласно Процедурния наръчник на Община Ловеч.

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ включва:

1. Отдел „Образование, култура, вероизповедания и туризъм“;

2. Отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“.

 

 

Отдел „Образование, култура, вероизповедания и туризъм“

 

Отдел „Образование, култура, вероизповедания и туризъм“ организира изпълнението на дейностите в областите образованието, културата, туризма и вероизповеданията“

 

Дейност "Туризъм"

 

  1. популяризира туристическите продукти, предлагани на територията на Община Ловеч;
  2. организира и координира дейността на съвета по въпросите на туризма;
  3. организира разработването на стратегии и програми за развитието на туризма.